Certyfikacja i Inspekcja Pojazdów Szynowych

Realizujemy w sposób kompleksowy proces certyfikacji, przeprowadzany zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03, wyrobów sektora kolejowego, dbając w ten sposób o zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, niezawodności i ciągłości przewozowej branży w skali Polski i Europy.

W zakres wykonywanych prac wchodzi m.in.:

  • weryfikacja WE podsystemów jako jednostka notyfikowana NB 1583 (NoBo),
  • ocena zgodności WE składników interoperacyjności kolei,
  • ocena zgodności podsystemów z wymaganiami krajowymi (DeBo),
  • ocena zgodności jako jednostka organizacyjna prowadząca działalność, o której mowa w art. 22g ust. 1 Ustawy o transporcie kolejowym
  • certyfikacja dobrowolna zgodna z zakresem akredytacji AC 173.

Certyfikacja pojazdów szynowych

Informacje ogólne:

Dokumentacja procesowa:

Wykaz wniosków:

Wykaz aktualnych certyfikatów:

Wykaz certyfikatów wycofanych, zawieszonych i z utratą ważności.

Inspekcje pojazdów szynowych

Oferujemy również usługi akredytowanej jednostki inspekcyjnej nr AK 024 według wymagań normy 17020:2012 (AsBo), realizującej prace związane z:

  • niezależną oceną bezpieczeństwa wykonywaną w oparciu o wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 402/2013 (z późn. zm.),
  • przeprowadzaniem badań homologacyjnych typu tramwaju,
  • inspekcją do celów homologacji i dopuszczenia układów i części do układów przechowywania sprężonego wodoru do pojazdów napędzanych wodorem.

Informacje ogólne:

Zobacz ofertę innych usług dotyczących pojazdów szynowych
Sprawdź