Regulamin usługi newsletter

§ 1.

Definicje

Występujące niżej określenia oznaczają:

a) Usługodawca – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, ul. Estkowskiego 6, 61 – 755 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr pod numerem KRS 0000850093, NIP: 7831822694, REGON: 386566426; e-mail: office@pit.lukasiewicz.gov.pl, nr tel.: 61 850 48 90;

b) Regulamin – niniejszy regulamin Usługi Newsletter;

c) RODO –rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

d) Umowa – umowa o korzystanie z usługi Newsletter na warunkach opisanych w Regulaminie zawarta między Usługodawcą a Użytkownikiem;

e) Usługa Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na dostarczaniu informacji w formie listu elektronicznego wysyłanego na adres poczty elektronicznej Użytkownika;

f) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, będąca odbiorcą Usługi Newsletter.

 

§ 2.

Postanowienia ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi Newsletter przez Operatora.

§ 3.

Umowa

1. Usługa Newsletter świadczona jest na podstawie Umowy.

2. W celu zawarcia Umowy Użytkownik:

a. wypełnia formularz udostępniony mu na stronie internetowej Usługodawcy w zakładce Newsletter, podając adres swojej poczty elektronicznej i nazwę instytucji oraz składając oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem usługi newsletter i wyrażając zgodę na marketing bezpośredni poprze zaznaczenie odpowiednich pól wyboru.

b. Po kliknięciu znajdującego się u dołu formularza przycisku „ZAPISZ MNIE” Użytkownikowi na stronie wyświetla się prośba o sprawdzenie poczty e-mail w celu potwierdzenia zapisu na Usługę Newsletter.

c. Klikając przycisk „WYRAŻAM ZGODĘ” w otrzymanym od Usługodawcy emailu, Użytkownik potwierdza zgodę na korzystanie z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Po otrzymaniu powyższego potwierdzenia od Użytkownika, Usługodawca uznaje Umowę za zawartą i wprowadza adres email Użytkownika do bazy adresów subskrybentów newslettera.

3. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Newsletter następuje niezwłocznie po zwarciu Umowy. Informacja przesyłana będzie raz na dwa miesiące.

 

§ 4.

Przedmiot Usługi Newsletter

1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej odpowiednio sformatowanych wiadomości zawierających informacje handlowe (marketingowe) dotyczące oferty Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego, w tym

materiałów handlowych (marketingowych) związanych z udziałem oraz organizacją wydarzeń i konferencji.

2. Ze świadczeniem Usługi Newsletter nie są związane szczególne zagrożenia.

3. Świadcząc Usługę Newsletter, Usługodawca nie wprowadza do systemu teleinformatycznego użytkownika oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi.

§ 5.

Warunki korzystania

1. Warunkiem korzystania z Usługi Newsletter jest posiadanie urządzenia elektronicznego wyposażonego w dowolną przeglądarkę internetową, dostęp do Internetu oraz poczty elektronicznej. W celu pozyskania, odtwarzanie i utrwalania Regulaminu Użytkowni powinien posiadać oprogramowanie do plików zapisanych w formacie pdf.

2. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania Usługodawcy treści bezprawnych, w szczególności do niepodawania w formularzu cudzych danych bez zgody tych osób.

4. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z treści Newslettera w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z tą treścią.

5. Treści przesyłane w ramach usługi Newsletter stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509) i podlegają ochronie prawnej. Wszelkie ich dalsze modyfikowanie, przetwarzanie wymaga zgody Usługodawcy.

6. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia błędnego adresu poczty elektronicznej podanego w formularzu przez Użytkownika, jak też adresu podanego bezprawnie, jeśli powziął co do tego usprawiedliwione przekonanie.

 

§ 6.

Odpowiedzialność Usługodawcy

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację usługi Newsletter spowodowaną:

1) działaniem siły wyższej;

2) awarią powstałą z winy Użytkownika lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym Użytkownika;

3) jakością łącza (połączenia) Użytkownika z Internetem;

4) awariami urządzeń dostawców Internetu Użytkownika.

 

§ 7.

Czas trwania Umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę poprzez wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowej. Cofnięcie zgody na otrzymywanie newslettera jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Usługi Newsletter określonej w Regulaminie.

3. Cofnięcie zgody, o której mowa w ust. 1, następuje przez wysłanie wiadomości z adresu e-mail, który został wskazany jako adres do otrzymywanie newslettera z treścią „REZYGNUJĘ Z NEWSLETTERA” na adres newsletter@pit.lukasiewicz.gov.pl

4. Usługodawca może w każdej chwili zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy poczty elektronicznej.

5. Dezaktywacja Usługi Newsletter może nastąpić również z inicjatywy Usługodawcy, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin. Z chwilą dezaktywacji Usługi Newsletter Usługodawca zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newsletter. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newsletter.

 

§ 8.

Dane osobowe

Stosownie do postanowień art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informujemy Państwa, że:

 

Administrator danych osobowych i inspektor ochrony danych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny (dalej „Łukasiewicz – PIT”) jest administratorem Państwa danych osobowych.

Z Łukasiewicz – PIT można się skontaktować w następujący sposób:

1) listownie: ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań,

2) telefonicznie: 61 850 48 90,

3) przez e-mail: office@pit.lukasiewicz.gov.pl.

Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować przez e-mail: iod@pit.lukasiewicz.gov.pl w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz korzystaniem z praw, które Państwu w związku z tym przysługują.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania Państwa danych jest przekazywanie informacji handlowych w drodze marketingu bezpośredniego (newsletter) dot. działań podejmowanych przez Łukasiewicz – PIT w zakresie jego działalności statutowej oraz tworzenie zestawień, analiz i statystyk na własne potrzeby Administratora.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

1) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – realizacja umowy dot. świadczenia usługi wysyłki newslettera,

2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy,

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tworzenie zestawień, analiz i statystyk na własne potrzeby Administratora.

 

Informacja o odbiorcach danych osobowych

W pewnych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym odbiorcom, w szczególności, gdy wymaga tego usługa, z której korzysta Łukasiewicz – PIT (np. usługi IT, finansowe, ubezpieczeniowe, audytowe, kurierskie i pocztowe, niszczenie i archiwizacja dokumentacji, obsługa prawna). Każde udostępnienie Państwa danych osobowych odbiorcy odbywa się zgodnie z przepisami RODO.

 

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Standardowo nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Jeżeli jednak dochodzi do takiego przekazania, to zawsze następuje to zgodnie z przepisami RODO.

Łukasiewicz -PIT korzysta z Microsoft Office 365, co może spowodować przekazanie Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Regulamin korzystania z Usług Online w zakresie MS Office 365 oraz zobowiązania w odniesieniu do przetwarzania i zabezpieczania danych użytkownika oraz danych osobowych przez usługi online określa dokumentacja Microsoft, w tym w szczególności:

1) oświadczenie o ochronie prywatności – https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement;

2) umowa dotycząca usług Microsoft (Microsoft Services Agreement, MSA) – https://www.microsoft.com/pl-pl/servicesagreement/.

Microsoft 365 jest zgodny z międzynarodowymi normami dotyczącymi standardów ochrony, czego potwierdzeniem jest certyfikat ISO/IEC 27001:2005. Usługa poddawana jest ponadto regularnym audytom. Usługa posiada certyfikat zgodności swoich usług z

normą ochrony danych osobowych w chmurze ISO 27018, co oznacza, że przechowywane w chmurze dane klientów nie będą wykorzystywane w celach marketingowych bez ich wiedzy.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania ww. celów przetwarzania. Na długość tego okresu mogą mieć wpływ również przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy o archiwizacji, tj. ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wewnętrznych obowiązujących u Administratora w zakresie tworzenia i przechowywania dokumentacji.

 

Państwa prawa

Osobom, których dane przetwarzamy przysługuje prawo do żądania od Łukasiewicz-PIT dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub ich przenoszenia (jeżeli podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Macie też Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W celu skorzystania z ww. praw, należy skontaktować się z Łukasiewicz – PIT, który jako administrator, w myśl przepisów RODO, każdorazowo przeanalizuje, czy zachodzą przesłanki, aby mogli Państwo skorzystać z ww. praw.

 

Skarga do prezesa UODO

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Obowiązek podania danych osobowych

Udostępnienie danych jest dobrowolne, ale konieczne, aby Łukasiewicz – PIT mógł zrealizować dla Państwa usługę wysyłki newslettera. Nieudostępnienie danych uniemożliwi zawarcie umowy dot. świadczenia ww. usługi.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Jako administrator Łukasiewicz – PIT nie przetwarza danych osobowych w sposób polegający na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym na profilowaniu.

 

§ 9.

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres poczty elektronicznej – newsletter@pit.lukasiewicz.gov.pl lub za pomocą korespondencji tradycyjnej kierowanej na adres Usługodawcy.

2. W reklamacji należy wskazać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji, opis nieprawidłowości dostrzeżonych w Usłudze Newsletter lub podczas jej świadczenia oraz oczekiwany przez Użytkownika sposób załatwienia sprawy.

3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania, udzielając odpowiedzi na adres z którego nadeszła reklamacja.

 

§ 10.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Usługodawcy. Regulamin został zamieszczony w pliku o formacie pdf, co pozwala Użytkownikowi za pomocą jego systemu teleinformatycznego na pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie Regulaminu w każdym momencie.

2. Usługodawca zastrzega sobie do prawo do jednostronnej zmiany treści Regulaminu w zakresie w jakim jest to dopuszczalne obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn natury

technicznej, wprowadzenia nowych funkcjonalności i usług, ich modyfikacji lub zaprzestania udostępniania niektórych funkcjonalności lub usług.

3. Wszelkie zmiany Regulaminu będą każdorazowo podawane do wiadomości Użytkownika poprzez umieszczenie stosownej informacji w treści Newslettera.

4. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach Regulaminu, poczytuje się, że Użytkownik zapoznał się z nimi i je zaakceptował. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zrezygnować z usługi Newsletter zgodnie z § 7 ust. 3 Regulaminu.

5. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

6. Spory między Użytkownikiem a Usługodawcą rozstrzyga sąd właściwości miejscowej Usługodawcy. Postanowienie to nie dotyczy sporów, w których Użytkownik jest konsumentem. W takim przypadku sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.