Historia Instytutu Logistyki i Magazynowania

1950

W 1950 roku na gruzach zespołu zabudowań mieszkalnych przy ul. Szyperskiej 15-18 wzniesiony został przy wschodniej pierzei ulicy Szyperskiej obiekt dla firmy „Centrosan” magazynującej zapasy sanitarne na potrzeby Urzędu Rezerw Państwowych. Następnie firma ta zmieniła nazwę na „Technomag 38”, a później na Zarząd Artykułów Sanitarnych (ZAS), kontynuujący usługi związane z magazynowaniem artykułów sanitarnych.

1964

W 1964 roku rozpoczęło działalność Centralne Laboratorium Długookresowego Przechowalnictwa Towarów, powołane przez Urząd Rezerw Państwowych, które stało się fundamentem dla powstania Centralnego Ośrodka Gospodarki Magazynowej.

1966

Uchwałą Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1966 r., powołano Centralny Ośrodek Gospodarki Magazynowej (COGM) z siedzibą w Poznaniu w celu „zapewnienia właściwego rozwoju krajowej sieci magazynowej, oparcia jej budowy, modernizacji i eksploatacji na naukowo uzasadnionych podstawach oraz powiązania prac badawczych w tej dziedzinie z bazą praktyczną” .

1967

W związku z aktem powołania COGM i uzyskania decyzji lokalizacyjnej w budynku magazynowym „Centrosanu” zaistniała potrzeba adaptacji istniejących pomieszczeń do nowych wymagań, spowodowało to praktyczne rozpoczęcie działalności przez COGM dopiero w 1967 r.
 W tym okresie powstało także Laboratorium Przechowalnictwa co stworzyło możliwość wykonywania badań w zakresie określania trwałości surowców i produktów żywnościowych.

1973

Od 1 lipca 1973 roku w ramach COGM rozpoczął działalność zlokalizowany na parterze budynku Zakład Doświadczalny (ZD), powstały na bazie zakładu remontowego „Centrosanu”. ZD COGM wykonywał prototypowe urządzenia magazynowo – transportowe zaprojektowane przez projektantów Ośrodka. Produkcję tych urządzeń wdrażano w krajowych przedsiębiorstwach produkcyjnych i dystrybucyjnych.

1978

Na mocy Zarządzenia nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1978 roku. na drodze przekształcenia Centralnego Ośrodka Gospodarki Magazynowej w 1979 roku powołano Instytut Gospodarki Magazynowej. Powstanie Instytutu było efektem dynamicznego rozwoju kadry naukowej i wysokiego poziomu merytorycznego wykonywanych prac naukowo-badawczych.

1984

W 1984 roku ukazał się pierwszy numer kwartalnika pod tytułem „Problemy Magazynowania i Transportu”, który był kontynuacją dotychczas ukazującego się kwartalnika „Magazynowanie i Transport Towarów” wydawanego przez Wydawnictwa Czasopism Technicznych NOT w Warszawie oraz „Problemów Magazynowania” wydawanych przez Instytut.

1990

Kolejny etap rozwoju, zapoczątkowany w 1990 roku, powiązany ze zmianami ustrojowymi Polski, zaowocował powstaniem Instytutu Logistyki i Magazynowania, jako odzwierciedlenie zmian w działalności merytorycznej IGM, które ukierunkowane zostały na zagadnienia związane z organizacją i zarządzaniem przepływem materiałów i informacji w systemach logistycznych, funkcjonujących w przedsiębiorstwach, jak również w całej wolnorynkowej gospodarce. W ten sposób w Instytucie dominującą rolę zaczęła odgrywać logistyka, rozumiana jako wolnorynkowa koncepcja kształtowania gospodarki, jak również struktur organizacyjnych przedsiębiorstw. Budowa i rozwój struktur wolnorynkowych w Polsce była w tym okresie związana również z budową bardziej efektywnych struktur logistycznych oraz promocją idei logistycznej. Zgodnie z tym, utożsamianie się całej gospodarki, jak również przedsiębiorstw z regułami wiedzy logistycznej, stanowi jeden z podstawowych warunków osiągnięcia skutecznego przełomu w ekonomicznej sytuacji Polski, pozwalającego sprostać wymogom Unii Europejskiej.

Tak duże znaczenie logistyki we współczesnej gospodarce dało Instytutowi szerokie pole do działania, wziąwszy pod uwagę fakt, że polski system logistyczny trzeba było budować praktycznie od podstaw. Wymagało to jednak przeprowadzenia głębokiej restrukturyzacji organizacyjnej, majątkowej, kadrowej i marketingowej Instytutu, dostosowującej zakres jego działalności do potrzeb transformującej się polskiej gospodarki. Na tym tle zrodziła się i zaczęła obowiązywać nowa koncepcja funkcjonowania Instytutu jako rynkowo zorientowanej Jednostki Badawczo-Rozwojowej. W koncepcji tej przyjęto, że wszystkie komórki organizacyjne ILiM muszą być zorientowane na sprawną i kompetentną obsługę klienta, którego utożsamiano z przedsiębiorstwami funkcjonującymi na polskim rynku. Również w 1990 r., ILiM został przyjęty do struktur międzynarodowej organizacji EAN International, wdrażającej globalny system znakowania towarów kodami kreskowymi EAN/UCC. Zaowocowało to powołaniem w Instytucie Centrum Kodów Kreskowych (później GS1 Polska), które uzyskało prawo do nadawania krajowym wyrobom i firmom numerów do oznaczania produktów i lokalizacji firm kodami kreskowymi w systemie EAN oraz korzystania z innych standardów EAN.

1991

W oparciu o zasoby likwidowanego Zakładu Doświadczalnego w 1991 r. powstała Spółka Pracownicza IGMag Sp. z o.o., która wypełniła lukę po zlikwidowanym Zakładzie Doświadczalnym w zakresie zaopatrzenia przedsiębiorstw w urządzenia magazynowe.

Również w 1991 r. Instytut Logistyki i Magazynowania zorganozował pierwszą konferencję logistyczną LOGISTICS.

1992

W oparciu o zasoby likwidowanego Zakładu Doświadczalnego w 1991 r. powstała Spółka Pracownicza IGMag Sp. z o.o., która wypełniła lukę po zlikwidowanym Zakładzie Doświadczalnym w zakresie zaopatrzenia przedsiębiorstw w urządzenia magazynowe.

Również w 1991 r. Instytut Logistyki i Magazynowania zorganozował pierwszą konferencję logistyczną LOGISTICS.

1994

W oparciu o zasoby likwidowanego Zakładu Doświadczalnego w 1991 r. powstała Spółka Pracownicza IGMag Sp. z o.o., która wypełniła lukę po zlikwidowanym Zakładzie Doświadczalnym w zakresie zaopatrzenia przedsiębiorstw w urządzenia magazynowe.

Również w 1991 r. Instytut Logistyki i Magazynowania zorganozował pierwszą konferencję logistyczną LOGISTICS.

1997

W oparciu o zasoby likwidowanego Zakładu Doświadczalnego w 1991 r. powstała Spółka Pracownicza IGMag Sp. z o.o., która wypełniła lukę po zlikwidowanym Zakładzie Doświadczalnym w zakresie zaopatrzenia przedsiębiorstw w urządzenia magazynowe.

Również w 1991 r. Instytut Logistyki i Magazynowania zorganozował pierwszą konferencję logistyczną LOGISTICS.

2001

W oparciu o zasoby likwidowanego Zakładu Doświadczalnego w 1991 r. powstała Spółka Pracownicza IGMag Sp. z o.o., która wypełniła lukę po zlikwidowanym Zakładzie Doświadczalnym w zakresie zaopatrzenia przedsiębiorstw w urządzenia magazynowe.

Również w 1991 r. Instytut Logistyki i Magazynowania zorganozował pierwszą konferencję logistyczną LOGISTICS.

2019

W oparciu o zasoby likwidowanego Zakładu Doświadczalnego w 1991 r. powstała Spółka Pracownicza IGMag Sp. z o.o., która wypełniła lukę po zlikwidowanym Zakładzie Doświadczalnym w zakresie zaopatrzenia przedsiębiorstw w urządzenia magazynowe.

Również w 1991 r. Instytut Logistyki i Magazynowania zorganozował pierwszą konferencję logistyczną LOGISTICS.

Zobacz, jak wyglądała dalsza historia Instytutu
w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

Obecnie Instytut kontynuuje swoją działalność w strukturach Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego w ramach Centrum Nowoczesnej Mobilności i Centrum Badań Laboratoryjnych.

Centrum Nowoczesnej mobilnosci

Centrum
Nowoczesnej Mobilności

transformacja cyfrowa

Centrum Transformacji Cyfrowej

Centrum
Badań Laboratoryjnych