Dział Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego (DCWPD)

certyfikat akredytacji Nr AC098
Dział Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego akredytowany jest przez Polskie Centrum Akredytacji i posiada certyfikat Nr AC 098
Dział zajmuje się:  

Dokumenty do pobrania:

   
DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI
WYKAZ AKTUALNYCH CERTYFIKATÓW WYDANYCH I NADZOROWANYCH PRZEZ DCWPD W AKREDYTACJI PCA
Procesy certyfikacji prowadzone są zgodnie z wymaganiami poniższych dokumentów:
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw (Dz. U 2011 Nr 102 poz. 586);
 • Ustawa z 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2016 poz. 524 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88/5 z 4.4.2011);
 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 157/2014 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie warunków udostępniania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na stronie internetowej (Dz. Urz. UE L 52/1 z 21.2.2014);
 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 574/2014 z 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (Dz. Urz. UE L 159/41 z 28.5.2014);
 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (Dz. Urz. UE L 157/76 z 27.5.2014);
 • PN-EN ISO/IEC 17000:2006 Ocena zgodności -- Terminologia i zasady ogólne;
 • PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi;
 • PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 Ocena zgodności -- Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów;
 • PN-EN ISO/IEC 17020:2012 Ocena zgodności -- Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję;
 • PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09 Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania -- Część 1: Wymagania;
 • PN-EN ISO/IEC 17030:2009 Ocena zgodności -- Wymagania ogólne dotyczące znaków zgodności strony trzeciej;
 • PN-EN ISO 9000:2015-10 Systemy zarządzania jakością -- Podstawy i terminologia;
 • PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością -- Wymagania.
Skontaktuj się z nami