Badania wyrobów metalowych

Prowadzimy badania składu chemicznego, struktury i właściwości mechanicznych głównie wyrobów metalowych. Poczynając od prostych pomiarów, poprzez badania złożone do wieloaspektowych ekspertyz badawczych.

Chętnie wspomagamy zakłady przemysłowe w rozwiązywaniu problemów technologicznych, określaniu przyczyn powstawiania wad materiału, korozji, uszkodzeń elementów. Działamy w szerokim spektrum tematów i nie boimy się wyzwań.

Nasze laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i posiada akredytację nieprzerwanie od 1997 roku.

Badania wyrobów metalowych - oferta:

W ramach badań w zakresie akredytacji przeprowadzamy analizy składu chemicznego stali.

spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem jarzeniowym GDS 500A (LECO) – do analizy stali i stopów Al spektrometr emisyjny ze wzburzeniem iskrowym Bruker (Q4 TASMAN) – do analizy sta próbki po badaniu

W laboratorium posiadamy niezbędny sprzęt do preparatyki metalograficznej. Próbki możemy obserwować za pomocą mikroskopu optycznego wyposażonego w program do analizy obrazu, m.in. wyrobów stalowych, żeliwnych oraz metali nieżelaznych i ich stopów.

Badanie mikrostruktury wykonujemy wg norm:

 • PN-H-04504:1963 (Badanie mikrostruktury stalowych wyrobów hutniczych – Cementyt trzeciorzędowy – Pasmowość – Struktura Widmannstaettena);
 • PN-H-04505:1963 (Mikrostruktura stalowych wyrobów hutniczych – Wzorce i oznaczanie);
 • PN-H-04517:1992 (Stal szybkotnąca – Pręty – Metody badań segregacji węglików);
 • PN-H-04661:1975 (Żeliwo szare sferoidalne i ciągliwe – Badania metalograficzne – Określanie mikrostruktury);
 • PN-EN ISO 945-1:2019-09 (Mikrostruktura żeliwa – Część 1: Klasyfikacja wydzieleń grafitu na podstawie analizy wizualne);
 • PN-EN ISO 1463:2021-10 (Powłoki metalowe i tlenkowe – Pomiar grubości powłoki – Metoda mikroskopowa);
 • PN-EN ISO 3887:2018-03 (Stale – Określanie głębokości odwęglenia).

Przeprowadzamy następujące badania:

 • analiza mikrostruktury,
 • ilościowa i jakościowa analiza składników struktury,
 • pomiar grubości powłok / warstw metalowych i tlenkowych,
 • ocena głębokości odwęglenia,
 • ocena segregacji węglików,
 • ocena wydzieleń grafitu w żeliwie,
 • ocena wyrobów hutniczych.

Skaningowy mikroskop elektronowy umożliwia obserwacje m.in. morfologii powierzchni, wyznaczenie cech przełomu.

płytka skrawająca

Wyznaczanie sił i przemieszczeń w statycznej próbie rozciągania, ściskania lub zginania w zakresie do 1 000 kN oraz badaniach zmęczeniowych w zakresie do 100 kN.

Dysponujemy 3 maszynami do badania wytrzymałości o różnych zakresach sił (20, 150, 300; 1 000 kN). 

Przeprowadzamy badania zgodnie z normami:

 • PN-EN ISO 6892-1:2020-05 metoda B (Metale – Próba rozciągania – Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej);
 • PN-EN ISO 7438:2021-04 (Metale – Próba zginania);
 • PN-EN ISO 8491:2005 (Metale – Rury – Próba zginania);
 • PN-H-04320:1957 (Próba statyczna ściskania metali).

W laboratorium przeprowadzamy badania:

 • twardości Brinella HBW – wgłębnik: kulka o średnicy 2,5 mm oraz 5 mm wg. PN-EN ISO 6506-1:2014-12 (Metale – Pomiar twardości sposobem Brinella – Część 1: Metoda badania);
 • twardości Vickersa HV – zakres skali HV 0,05, HV 0,1 HV 0,3, HV 0,5, HV 2, HV 10 wg. PN-EN ISO 6507-1:2018-05 (Metale – Pomiar twardości sposobem Vickersa – Część 1: Metoda badania);
 • twardości Rockwella – zakres HRA, HRC – wg. PN-EN ISO 6508-1:2016-10 (Metale – Pomiar twardości sposobem Rockwella – Część 1: Metoda badania);
 • twardości Knoopa HK – zakres HK 0,1 wg. PN-EN ISO 4545-1:2018-04 (Metale – Pomiar twardości sposobem Knoopa – Część 1: Metoda badania).

Badanie przeprowadzamy wg normy PN-EN ISO 148-1:2017-02 Metale – Próba udarności sposobem Charpy’ego – Część 1: Metoda badania, w temperaturze obniżonej do -196°C (ciekły azot) i pokojowej.

Badanie udarności przeprowadzane są m.in. w celu porównania materiałów, wyznaczanie temperatury przejścia w stan kruchy, czy oceny zgodności stali narzędziowych do pracy na gorąco.

Młot wahadłowy typu Charpy’ego RKP 300

Badania przeprowadzane są wg. następujących norm:

 • PN-EN ISO 16810:2014-06 (Badania nieniszczące – Badania ultradźwiękowe – Zasady ogólne);
 • PN-EN 10228-3:2016-07 (Badania nieniszczące odkuwek stalowych – Część 3: Badanie ultradźwiękowe odkuwek ze stali ferrytycznych lub martenzytycznych);
 • PN-EN 10228-4:2016-07 (Badania nieniszczące odkuwek stalowych – Część 4: Badanie ultradźwiękowe odkuwek ze stali nierdzewnych austenitycznych i austenityczno-ferrytycznych);

Dzięki zdobytemu doświadczeniu wykonujemy dla naszych Klientów, dodatkową usługę – ekspertyzy materiałowe w zakresie wad hutniczych materiałów tj. wtrącenia niemetaliczne, nieciągłości materiału, pęknięcia zmęczeniowe po kuciu, badanie blach na rozwarstwienie (pęknięcia lamelarne), anizotropia blach, określenie klasy śrub i nakrętek oraz określamy wady eksploatacyjne mające głównie na celu ustalenie przyczyny powstania pęknięcia.

Badamy m.in.: elementy złączne, odkuwki, wrzeciona, haki, szyny kolejowe i tramwajowe, elementy trakcji, koła pojazdów, przyczyny wystąpienia korozji, przyczyny wystąpienia pęknięć w spoinach oraz konstrukcjach, wyznaczamy temperaturę przejścia materiału w stan kruchy itp.

Oferujemy również określenie zgodności z deklaracją producenta wg norm przedmiotowych.

określenie przyczyny pęknięcia spoiny pachwinowej
określenie przyczyny pęknięcia detalu

Nasze sprawozdania z badań uznawane są we wszystkich krajach będących sygnatariuszami wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu ILAC MRA.

Oferta pozostałych badań wyrobów metalowych
Sprawdź

Mateusz Kukliński

Tel.: +48 601 290 417
E-mail: mateusz.kuklinski@pit.lukasiewicz.gov.pl

Adres do wysyłki próbek

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – POZNAŃSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY
LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁOWYCH

ul. Jana Pawła II 14
61-139 Poznań