„Sprzedaż, odbiór, demontaż, złomowanie maszyn, urządzeń i innego wyposażenia w Centrach Badawczych Sieć Badawcza Łukasiewicz- Poznańskiego Instytutu Technologicznego”

 1. Zamawiający:

  Sieć Badawcza Łukasiewicz- Poznański Instytut Technologiczny, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, zarejestrowany pod KRS 0000850093- Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, działającym na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020r. poz. 2098), REGON 386566426, NIP: 7831822694

  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa sprzedaży złomu, obejmująca niezbędny demontaż, wywóz własnym transportem w formie maszyn, urządzeń, elementów konstrukcyjnych znajdujących się zarówno na terenie hal badawczych oraz na otwartym terenie w podanych poniżej 2 lokalizacjach Centrów Badawczych Sieć Badawcza Łukasiewicz- Poznańskiego Instytutu Technologicznego. Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze składaną ofertą, realizować kompleksową usługę, przygotować niezbędne i wymagane dokumenty BDO.
  2. Lokalizacje Centrów Badawczych:
   • Centrum Pojazdów Szynowych, ul. Warszawska 181 Poznań
   • Centrum Obróbki Plastycznej, ul. Jana Pawła II, Poznań.
  3. Realizacja zlecenia nastąpi w terminie i formie uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym z Wykonawcą ( nie później jednak niż do dnia 31.03.2023). Szczegóły realizacji mogą być uzgadniane telefonicznie lub elektronicznie.
  4. Prawidłowe wykonanie usługi wymaga podpisania protokołów przekazania oraz dokumentów wymaganych przepisami BDO. Zamawiający wystawi fakturę na podstawie prawidłowo wystawionych dokumentów z 14 dniowym terminem płatności. Za opóźnienie w płatności mogą zostać naliczone odsetki w wysokości ustawowej
 2. Tryb przeprowadzenia postępowania:

  Konkurs ofert

   Zasady przygotowania i składania ofert:

  1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.
  2. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
  3. Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji oferenta. Jeśli oferta będzie złożona przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa.
  4. Oferta musi odpowiadać treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej wraz z załącznikiem nr 1
  5. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.

  Forma i termin składania ofert:

  Ofertę można przesłać elektronicznie na adres administracja@pit.lukasiewicz.gov.pl opisanej w temacie: Sprzedaż, odbiór, demontaż, złomowanie maszyn, urządzeń i innego wyposażenia w Centrach Badawczych Sieć Badawcza Łukasiewicz- Poznańskiego Instytutu Technologicznego.
  Oferty należy składać do dnia 14-03-2023 do godz. 12.00. oferty złożone po upływie ww. terminu nie będą podlegały ocenie.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom elektronicznie na ich adresy e-mail wskazane w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 3. Kryteria oceny ofert 100% zaproponowana cenę

  Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najwyższą cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia

  Zamawiający zastrzega możliwość żądania od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

 4. Informacje dodatkowe:

  Osobą do obsługi postępowania jest : Monika Kubińska nr telefonu 605 992 122.

  Udzielanie informacji nt. postępowania odbywa się w godz. 8.00-15.00.

  Możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej w poszczególnych lokalizacjach po uprzednim uzgodnieniu terminu

  Centrum Obróbki Plastycznej: Adam Loesch 601 372 472

  Centrum Pojazdów Szynowych: Damian Garsztka 609 608 124

 5. Załączniki

  Formularz ofertowy- zał. nr 1

  Wykaz urządzeń przeznaczonych do sprzedaży zał. nr 2