Ogłoszenie o przetargu

logo Łukasiewicz - PIT

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie:

 • 33 Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r., poz. 2098 tj.),
 • 46 ust. 4 Ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1317 tj.),
 • 38 – 41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1933 tj.),
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego niniejszym ogłasza
I pisemny publiczny przetarg na sprzedaż

prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości przy ul. Warszawskiej 181 w Poznaniu.

(dalej „przetarg”)

1. Sprzedawca:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny,
ulica Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań,
wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000850093, NIP: 783-18-22-694, BDO: 000560068, REGON: 386566426; duży przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2023 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2023 poz.1790).

 

2. Przedmiot sprzedaży:

2.1. Rodzaj środka: zabudowana nieruchomość gruntowa,
2.2. Podstawa własności: prawo użytkowania wieczystego,
2.3. Numer Księgi Wieczystej: PO2P/00068542/6,
2.4. Położenie: Warszawska 181, 61-055 Poznań,
2.5. Oznaczenie: nr ewid. gr. 1/18; obręb 01 – Główna,
2.6. Powierzchnia nieruchomości: 2 877 m2.

 

3. Opis przedmiotu sprzedaży.

Nieruchomość o całkowitej powierzchni gruntu wynoszącej 2 877 m2 położona w 61-055 Poznań przy ul. Warszawskiej 181 o nieregularnym kształcie, zabudowana dwoma, wolnostojącymi budynkami (łączna powierzchnia zabudowy: 880,01 m2; łączna powierzchnia użytkowa: 786,90 m2) wzniesionymi w technologii mieszanej (murowanej z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych) o charakterze magazynowym i biurowo-usługowym oraz dodatkową infrastrukturą towarzyszącą.
W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny zielone (las), nieco dalej zakłady produkcyjne, grunty niezabudowane oraz punkty handlowo-usługowe.
Dojazd do nieruchomości odbywa się ulicą Warszawską oraz Mogileńską (drogi publiczne) i dalej ciągiem komunikacyjnym, pieszo-jezdnym, utwardzonym asfaltem oraz płytami betonowymi zlokalizowanymi na działkach nr 1/30 oraz 1/17 w sposób uregulowany służebnościami przejazdu i przechodu zapisanymi w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości (tj. PO2P/00068542/6 oraz księdze wieczystej PO2P/00095558/9).
Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego aktualnie brak jest obowiązującego MPZP.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych, a jej stan prawny jest uregulowany.

 

4. Miejsce, termin i forma składania ofert:

4.1. Miejsce: kancelaria Sprzedawcy przy ul. E. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań; kancelaria czynna w godzinach 8:00-16:00,
4.2. Termin: do 20.03.2024 r., do godz. 12:00,
4.3. Forma: ofertę w wersji papierowej należy złożyć osobiście lub przesłać (przesyłka polecona lub kurier) w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

„Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
I pisemny publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Warszawskiej 181.
OFERTA PRZETARGOWA – NIE OTWIERAĆ”.

Za termin wpływu uznaje się datę i godzinę przyjęcia przesyłki przez Sprzedawcę.

 

5. Wizja lokalna.

Sprzedawca umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej zbywanej nieruchomości w następujących terminach:

 • 01.2024 r., godz. 9:00,
 • 02.2024 r., godz. 9:00.

Warunkiem uczestnictwa w wizji lokalnej jest przesłanie w terminie do 29.01.2024 r., godz. 9:00 (w przypadku pierwszego terminu wizji lokalnej) oraz 26.02.2024 r., godz. 9:00 (w przypadku drugiego terminu wizji lokalnej) na adres e-mail komisja_d1@pit.lukasiewicz.gov.pl zgłoszenia uczestnictwa zawierającego dane osoby zainteresowanej uczestnictwem oraz podmiotu, który reprezentuje.
Wizja lokalna nie jest obowiązkowa.

 

6. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

6.1. Miejsce: siedziba Sprzedawcy ul. E. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, sala 222,
6.2. Termin przeprowadzenia przetargu – część jawna (otwarcie ofert): 20.03.2024 r., godz. 12:30,
6.3. Termin przeprowadzenia przetargu – część niejawna: 20.03.2024 r., bezpośrednio po zakończeniu części jawnej.

 

7. Cena wywoławcza netto.

5 754 000,00 zł (słownie: pięć milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).

 

8. Wadium.

Wpłata wadium jest obligatoryjnym warunkiem przystąpienia do postępowania przetargowego – wysokość określono jako 10% wartości ceny wywoławczej tj. 575 400,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych 00/100).

Wadium należy wnieść, nie później niż na 3 dni robocze przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 4.2 tj. do dnia 15.03.2024 r., w formie pieniężnej na rachunek bankowy o nr 39 1090 1362 0000 0000 3601 7908 prowadzony przez Santander Bank Polska z dopiskiem:
Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Warszawskiej 181 w Poznaniu”.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się bezpośrednio po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, zaś wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostaje zaliczone na poczet zaoferowanej ceny nabycia nieruchomości.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyli się od zawarcia poszczególnych umów dotyczących sprzedaży nieruchomości poprzez nieprzystąpienie do ich zawarcia w miejscu i czasie wskazanym przez Sprzedawcę lub nie wniósł w wymaganym terminie ceny nabycia.

 

9. Zawartość oraz wymagania dla oferty.

9.1. Oferta powinna zostać sporządzona i złożona na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz zawierać:

 1. imię, nazwisko, adres oraz adres poczty elektronicznej oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. datę sporządzenia oferty,
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem nieruchomości będącej przedmiotem przetargu lub że oferent świadomie zaniechał skorzystania z ww. uprawnienia i jest świadomy odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem przedmiotu przetargu,
 4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 5. oferowaną cenę netto,
 6. okres związania ofertą (liczony od dnia zakończenia zbierania ofert): 60 dni roboczych,
 7. kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

 

9.2. Oferta, wraz z załączonymi dokumentami, powinna być:

 1. podpisana przez uprawnionych reprezentantów oferenta; w przypadku osób nieujawnionych w stosownych rejestrach/ewidencji należy dołączyć pełnomocnictwo, udzielone przez osoby widniejące w tymże rejestrze/ewidencji,
 2. sporządzona w języku polskim,
 3. składana w oryginale.

 

9.3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, oferent składa w ofercie oświadczenie potwierdzające, iż wobec niego nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania.
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1) ustawy o z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania wyklucza się oferenta wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy i rozporządzeniu 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

 

10. Kryteria oceny oferty.

10.1. Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę oferenta, który zaproponował najwyższą cenę netto, a jego oferta spełnia wszystkie wymagania ogłoszenia.

10.2. W przypadku kiedy przynajmniej dwie najwyższe oferty będą miały równą wartość netto, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy, ograniczony przetarg ustny dla tychże oferentów. Za najkorzystniejszą ofertę uzna się ofertę oferenta, który w wyniku przeprowadzonej przez przewodniczącego komisji przetargowej licytacji zaoferuje najwyższą cenę netto.

O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedawca zawiadomi wszystkich oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.

10.3. Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli:

 1. zostanie złożona po wyznaczonym terminie,
 2. zostanie złożona w niewłaściwym miejscu,
 3. zostanie złożona przez oferenta, który nie wniósł wadium,
 4. cena oferty będzie niższa niż cena wywoławcza,
 5. nie zawiera wymaganych danych, oświadczeń i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
 6. treść lub forma oferty będzie niezgodna z treścią niniejszego ogłoszenia.

W przypadku odrzucenia oferty, komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty.

 

11. Warunki udziału oferentów w części jawnej przetargu:

 1. stawienie się w miejscu i terminie wyznaczonym przez sprzedawcę,
 2. przedstawienie przed wejściem na posiedzenie dowodu wpłaty wadium,
 3. przedstawienie oryginału pełnomocnictwa do reprezentacji oferenta,
 4. dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

 

12. Podpisanie umowy sprzedaży przenoszącej własność.

Ze względu na obowiązujące sprzedawcę akty prawne, nakładające konieczność uzyskania zgody organów nadzorujących dla przedmiotowej transakcji czy też umożliwienie realizacji prawa pierwokupu jednostkom uprzywilejowanym, przeniesienie prawa użytkowania wieczystego odbędzie się w następujących ramach:

 1. rozstrzygnięcie postepowania przetargowego – warunkowe,
 2. podpisanie, we wskazanym przez sprzedawcę miejscu i terminie, przedwstępnej, warunkowej umowy sprzedaży (w formie aktu notarialnego; wpłata przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, 50% ceny pomniejszonej o wartość wadium w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy); brak przystąpienia przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, do aktu notarialnego lub brak wpłaty ceny we wskazanym wyżej terminie może skutkować utratą wadium i zakończeniem przetargu ze skutkiem negatywnym,
 3. wystąpienie, przez sprzedawcę, o wymagane zgody oraz poinformowanie podmiotów uprzywilejowanych o planowanej transakcji oraz ich prawie do pierwokupu,
 4. w przypadku wykorzystania prawa do pierwokupu ze strony podmiotów uprzywilejowanych lub nie uzyskania, przez sprzedawcę, stosownych zgód organów nadzorujących nastąpi odwołanie przetargu i zaniechanie transakcji. Sprzedawca dokona zwrotu wadium w terminie nie dłuższym jak 10 dni roboczych od dnia przekazania informacji oferentowi, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o zaistniałej sytuacji,
 5. w przypadku braku zainteresowania realizacją prawa pierwokupu ze strony podmiotów uprzywilejowanych oraz uzyskaniem, przez sprzedawcę, stosownych zgód organów nadzorujących nastąpi ostateczne rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i dalej podpisanie, we wskazanym przez sprzedawcę miejscu i terminie, umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego na oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą (w formie aktu notarialnego; wpłata przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, pozostałych 50% ceny w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy); brak przystąpienia przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą,  do aktu notarialnego lub brak wpłaty ceny we wskazanym wyżej terminie może skutkować utratą wadium i zakończeniem przetargu ze skutkiem negatywnym.

Szacunkowy czas liczony od momentu rozstrzygnięcia postepowania przetargowego (warunkowego, a później ostatecznego) do czynności notarialnej wynosi ok. 25 dni roboczych.

Sprzedawca poinformuje oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o miejscu oraz terminie przeprowadzenia czynności notarialnej z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.
Transakcja zostanie przeprowadzona na bazie umowy przygotowanej przez sprzedawcę, która to zostanie udostępniona oferentowi, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, nie później niż na 4 dni robocze przed wskazanym przez sprzedawcę terminem podpisania aktu notarialnego.

 

13. Inne:

 1. sprzedawcy przysługuje prawo unieważnienia niniejszego przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podawania przyczyn,
 2. przetarg jest ważny jeżeli wpłynie chociaż jedna oferta,
 3. oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, ponosi wszelkie koszty notarialne i sądowe,
 4. w przypadku zaniechania transakcji spowodowanej nieuzyskaniem przez sprzedawcę zgód organów nadzorujących bądź wykorzystaniem prawa pierwokupu przez jednostki uprzywilejowane, oferentowi którego oferta została uznana za najkorzystniejszą nie przysługuje żaden zwrot kosztów związanych z przygotowaniem do i dalej zawarciem przedwstępnej, warunkowej umowy sprzedaży,
 5. sprzedawca nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości w tym także za nie ujawnione przebiegi mediów podziemnych,
 6. osobą do kontaktu ze strony sprzedawcy jest:
  Przewodniczący komisji przetargowej
  Marek Kirmuć
  tel. 887 834 963
  e-mail. komisja_d1@pit.lukasiewicz.gov.pl

 

Formularz oferty.pdf

Formularz oferty.docx