RAPORT: Ekoprojektowanie w polskim meblarstwie

Raport Ekoprojektowanie

Raport jest wprowadzeniem do tematyki ekoprojektowania dla producentów, którzy chcieliby, aby ich produkty były bardziej przyjazne dla środowiska, a nie do końca wiedzą, jak w sposób kompleksowy podejść do tego zagadnienia. Stanowi również źródło informacji dla decydentów w zakresie uwarunkowań kreowania polityki gospodarczej wspierającej wdrażanie ekoprojektowania i zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko przedsiębiorstw meblarskich.

Zrównoważony rozwój, integrujący racje gospodarcze, społeczne i środowiskowe, wiąże się z dążeniem do minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko, zarówno procesów wytwórczych, jak i produkowanych wyrobów. Oznacza więc m.in. ochronę naturalnych ekosystemów i transformację stylu życia, zapewniające kolejnym pokoleniom bezpieczeństwo, dobrobyt i zdrowie, szczególnie przez utrzymanie podaży niezastępowalnych dóbr i usług. Wynika to z nasilających się globalnych wyzwań, takich jak zmiany klimatu, zanieczyszczenie środowiska i wyczerpywanie się zasobów naturalnych. Rośnie zatem znaczenie procesu rozwoju produktu, w tym rola zrównoważonego projektowania/ekoprojektowania, uwzględniającego oddziaływanie produktu na środowisko podczas całego cyklu jego życia (przy jednoczesnym spełnieniu wymagań technicznych, wytrzymałościowych czy bezpieczeństwa). „Zielona” przewaga konkurencyjna uzyskana dzięki potencjałowi środowiskowemu produktu zwiększa szansę firmy na sukces rynkowy, a umiejętnie wykorzystana przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego.

Rosnąca świadomość środowiskowa konsumentów przekłada się powoli na zmianę w ich zachowaniach. Także nabywcy mebli coraz częściej chcą wiedzieć, jaki wpływ mają one na środowisko. Wiedza o ekoprojektowaniu, jako ważnym narzędziu ochrony środowiska, nie jest jednak jeszcze w polskim meblarstwie powszechna. Pomimo wagi problemu w przestrzeni informacyjnej brakuje kompleksowej wiedzy na ten temat.

Pojawiają się zatem podstawowe pytania:

Czym jest ekoprojektowanie i jak projektować meble, aby zmniejszyć ich negatywne oddziaływanie na środowisko?

Czy i w jaki sposób polscy producenci mebli wdrażają ekoprojektowanie?

Jakie problemy napotykają producenci mebli, a co jest dla nich wsparciem w stosowaniu ekoprojektowania w praktyce?

W jaki sposób upowszechniać ekoprojektowanie w polskim meblarstwie?

Na te i podobne pytania próbuje odpowiedzieć raport Ekoprojektowanie w polskim meblarstwie, przygotowany w Centrum Technologii Drewna Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego, na podstawie badań empirycznych wśród ekspertów, producentów i projektantów mebli, prezentujący stan i perspektywy wdrażania projektowania z uwzględnieniem aspektów środowiskowych w polskim meblarstwie.

Raport może stanowić punkt wyjścia do pogłębionych dyskusji i analiz dotyczących holistycznego podejścia do projektowania mebli, monitorowania postaw projektantów, producentów i konsumentów – w tym określenia, na ile ważnym kryterium ich decyzji są wartości środowiskowe projektowanych, produkowanych i nabywanych wyrobów. Raport może stanowić także podstawę dla różnorodnych działań (także promocyjnych) przyczyniających się do wzrostu prośrodowiskowej świadomości w społeczeństwie, zrozumienia znaczenia i szerszego stosowania ekoprojektowania dla redukcji zagrożeń dla środowiska oraz skutków dla obecnych i przyszłych pokoleń, a ostatecznie do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności meblarstwa. A każdego z nas ma inspirować do proaktywnego podejścia do ochrony środowiska.

Raport Ekoprojektowanie
DARMOWY WYCIĄG
z raportu jest dostępny po zapisaniu się 
do naszego newslettera!

(wersja elektroniczna)

 
Jeśli jesteś zainteresowany pełnym raportem,
napisz do nas:

(wersja elektroniczna)