Historia Instytutu Obróbki Plastycznej

1948

W grudniu 1948 roku z inicjatyty Feliksa Tychowskiego, wybitnego inżyniera metalurgii i profesora Politechniki Poznańskiej, powstał Zakład Obróbki Bezwiórowej Głównego Instytutu Mechaniki (ZOB).

1952

W 1952 roku dzięki staraniom prof. Feliksa Tychowskiego doszło do usamodzielnienia się jednostki oraz podniesienia jej rangi do rangi instytutu. ZOB został przemianowany na Instytut Obróbki Plastycznej (INOP).

1959

W 1959 roku INOP przekształcono w Centralne Laboratorium Obróbki Plastycznej, a także utworzono przedstawicielstwa w Kielcach oraz Ustroniu. Kolejne lata to okres rozwoju kadry naukowo-badawczej, pierwszych osiągnięć w pracach badawczych, rozwoju nowych technologii oraz rozpoczęcia działalności wydawniczej.

1971

Dobre wyniki umożliwiły jednostce w 1971 r. ponowne uzyskanie rangi i nazwy Instytut Obróbki Plastycznej.

lata 70.

Lata 70. to okres ugruntowania pozycji jednostki w Polsce i dostosowywanie jej do potrzeb przemysłu. W roku 1975 zatrudnienie w Instytucie osiągnęło swój najwyższy poziom – 524 pracowników.

lata 80.

W końcu lat 80. nastąpiło gwałtowne załamanie krajowego przemysłu, a co z a tym idzie zmniejszenie zapotrzebowania na prace i usługi Instytutu, co spowodowało w efekcie znaczną redukcję zatrudnienia.

lata 90.

W latach 90. działania badaczy INOP-u skupiały się wokół rozwoju kadry naukowej, poszerzeniu sieci kontaktów w krajowym biznesie, a także nawiązaniu współpracy z międzynarodowymi podmiotami, aby płynnie przejść czas transformacji ustrojowej. W 1991 roku rozpoczęto w Instytucie restrukturyzację, mającą na celu zwiększenie efektywności pracy oraz dostosowanie działalności jednostki do potrzeb wolnorynkowych. Lata 90. stanowiły czas rozwoju mało- i średnioseryjnej produkcji z wykorzystaniem uprzednio opracowanych technologii oraz zwiększenia współpracy z zagranicą w zakresie badań w postaci projektów bilateralnych, projektów PHARE, INCO-COPERNICUS i EUREKA.

lata 2000.

Po roku 2000 w INOP-ie poszerzono tematykę badawczą o technologię wytwarzania wyrobów z proszków metali oraz badania laboratoryjne nowych materiałów. Ponadto w tym czasie zintensyfikowano współpracę z gospodarką i nauką międzynarodową poprzez realizację projektów badawczych m.in. w ramach: inicjatywy EUREKA, V, VI i VII Programu Ramowego Unii Europejskiej oraz Horyzontu 2020.

2019

1 kwietnia 2019 r. utworzono Sieć Badawczą Łukasiewicz, w której struktury wszedł Instytut Obróbki Plastycznej, mianowany jako Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej.

Zobacz, jak wyglądała dalsza historia Instytutu
w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

Centrum Obróbki Plastycznej

Obecnie Instytut kontynuuje swoją działalność w strukturach Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego w ramach Centrum Zrównoważonej Gospodarki i Centrum Badań Laboratoryjnych.

Centrum zrównoważonej gospodarki

Centrum
Zrównoważonej Gospodarki

Centrum
Badań Laboratoryjnych