ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Poznań, dnia 25 sierpnia 2022 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

„Sprzedaż, odbiór, demontaż, złomowanie maszyn, urządzeń i innego wyposażenia w Centrach Badawczych Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego”

 

I. Zamawiający :
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, ul. E. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, zarejestrowany pod nr KRS 0000850093 – Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, działającym na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098), REGON: 386566426, NIP: 7831822694,

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa sprzedaży złomu, obejmująca niezbędny demontaż, wywóz własnym transportem w formie maszyn, urządzeń, elementów konstrukcyjnych znajdujących się zarówno na terenie hal badawczych oraz na otwartym terenie w podanych podanych poniżej 4 lokalizacjach Centrów Badawczych Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego. Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze składaną ofertą, realizować kompleksową usługę, przygotować niezbędne i wymagane dokumenty BDO.
2. Lokalizacje Centrów Badawczych
– Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej, ul. Starołęcka 31
– Centrum Pojazdów Szynowych, ul. Warszawska 181
– Centrum Obróbki Plastycznej, ul, Jana Pawła II 14
– Centrum Technologii Drewna, ul. Winiarska 1
3. Realizacja zlecenia będzie następować sukcesywnie w terminach i formie uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po zakończeniu wewnętrznej procedury likwidacyjnej. Szczegóły realizacji usługi mogą być uzgadniane pomiędzy Stronami w formie, telefonicznej lub elektronicznie.
4. Prawidłowe wykonanie usługi, wymaga podpisania przez obie strony protokołów przekazania oraz innych dokumentów wymaganych przepisami BDO, Zamawiający wystawi na podstawie prawidłowo wystawionych dokumentów fakturę sprzedaży z 14 dniowym terminem płatności. Za opóźnienie w płatności mogą zostać naliczone odsetki w wysokości ustawowej.

II. Tryb przeprowadzenia postępowania:
Konkurs ofert

III. Zasady przygotowania i składania ofert.
1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej
2. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
3. Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji oferenta. Jeśli oferta będzie złożona przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa.
4. Oferta musi odpowiadać treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej wraz z załącznikiem nr 1
5. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
IV. Forma i termin składania ofert:
Ofertę można przesłać elektronicznie na adres: piotr.rzetelski@pit.lukasiewicz.gov.pl, opisanej w temacie „Oferta na odbiór, demontaż, sprzedaż , złomowanie maszyn, urządzeń, innego wyposażenia w Centrach Badawczych Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego”
Oferty należy złożyć do dnia 02-09-2022 do godz. 10.00, oferty złożone po upływie ww. terminu nie będą podlegały ocenie.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom elektronicznie na ich adresy e-mail wskazane w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

V. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

VI. Kryteria oceny ofert 100% zaproponowana cena
1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najwyższą cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega możliwość żądania od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

VII. Informacje dodatkowe:
1. Osobą do obsługi postępowania jest: Piotr Rzetelski, e-mail: piotr.rzetelski@pit.lukasiewicz.gov.pl, nr tel. 605 150 503.
2. Udzielanie informacji nt. postępowania odbywa się w godz. 8.00 – 15.00.
3. Możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej w poszczególnych lokalizacjach po uprzednim uzgodnieniu terminu.
VIII. Załączniki:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

2. Informacje i przykładowe zdjęcia maszyn i urządzeń objętych sprzedażą – załącznik nr 2.