Technologie Kompozytowe

Prowadzimy prace badawcze odpowiadające na współczesne wyzwania gospodarki światowej i krajowej. Badania skoncentrowane są na efektywniejszym wykorzystaniu alternatywnych surowców lignocelulozowych, w tym porolniczych, poprodukcyjnych i poużytkowych, do opracowywania nowych rozwiązań materiałowych dla meblarstwa i budownictwa. W ten sposób wspieramy polskich przedsiębiorców w transformacji z gospodarki linearnej na cyrkulacyjną poprzez zastępowanie cennego drewna średnio- i wielkowymiarowego na rzecz surowców wtórnych. Kolejnym wyzwaniem, z którym się mierzymy jest zmniejszenie udziału surowców kopalnych na rzecz surowców naturalnych i odnawialnych w produkcji wyrobów klejowych i lakierowych. Opracowujemy rozwiązania technologiczne w zakresie uszlachetniania i modyfikacji powierzchni drewna i płyt drewnopochodnych oraz wyrobów malarskich z wykorzystaniem nanokompozytów, biopolimerów i innych komponentów naturalnych. Zajmujemy się również badaniami metodologicznymi obejmującymi nowelizację i/lub opracowywanie nowych metod badania powierzchni mebli, materiałów wyposażenia wnętrz i stolarki otworowej.

Oferujemy:

 • ocenę przydatności surowców lignocelulozowych i surowców alternatywnych do produkcji płyt kompozytowych poprzez przeprowadzenie analizy sitowej (składu frakcyjnego), analizy wymiarowej, badań gęstości nasypowej, pojemności buforowej i zawartości formaldehydu;

 • oznaczenie podstawowych parametrów użyteczności technologicznej surowców chemicznych do produkcji wyrobów drewnopochodnych (żywic klejowych, utwardzaczy i środków modyfikujących), takich jak: wolny formaldehyd, lepkość, gęstość, pH, czas żelowania w temp. 20°C i 100°C, czas roboczy/żywotność, umowna i stała zawartość suchej substancji, wytrzymałość spoiny klejowej na ścinanie w połączeniach zakładkowych;

 • badania właściwości fizycznych materiałów drewnopochodnych obejmujące oznaczenie m.in.: wilgotności, gęstości, zmian wymiarów wywołanych zmianami względnej wilgotności powietrza, spęcznienia na grubość po moczeniu w wodzie, nasiąkliwości, zwilżalności przez pomiar kąta zwilżania, profilu gęstości za pomocą urządzenia DAX GreCon wykorzystującym promieniowanie rentgenowskie;

 • badania właściwości mechanicznych materiałów drewnopochodnych obejmujące oznaczenie m.in.: modułu sprężystości przy zginaniu i wytrzymałości na zginanie, wytrzymałości na rozciąganie w kierunku prostopadłym do płaszczyzn płyty, wytrzymałości na odrywanie warstwy przypowierzchniowej, jakości sklejenia (sklejka) przez oznaczanie wytrzymałości spoin na ścinanie;

 • oznaczanie zawartości części mineralnych w płytach drewnopochodnych;

 • analizę i dobór parametrów technologicznych w zakresie optymalizacji i rozwoju nowych sposobów wytwarzania materiałów drewnopochodnych i kompozytów lignocelulozowych;

 • możliwości weryfikacji założeń technologicznych poprzez próby technologiczne w skali ćwierć-technicznej;

 • badania właściwości higienicznych surowców i materiałów lignocelulozowych (uszlachetnionych i nieuszlachetnionych elementów) w zakresie zawartości formaldehydu metodą ekstrakcyjną, zwaną metodą perforatora oraz emisji formaldehydu metodą komorową, butelkową i analizy gazowej;

 • badania nad nowymi spoiwami lakierowymi, w tym ocena przydatności surowców odnawialnych do opracowywania wyrobów stosowanych do wykańczania powierzchni elementów meblowych, takich jak np. rozlewność wyrobów lakierowych, połysk, grubość powłok;

 • ocenę odporności powierzchni elementów meblowych, podłogowych, wyposażenia wnętrz, stolarki otworowej i małej architektury ogrodowej zgodnie z międzynarodowymi metodami badawczymi w zakresie testów na czynniki termiczne, chemiczne, mechaniczne oraz czynniki starzeniowe obejmujące badania radiacyjne i wilgotnościowo-temperaturowe;

 • optymalizację procesu uszlachetniania powierzchni we współpracy z przedsiębiorcami poprzez wykonywanie badań potwierdzających jakość nowych rozwiązań;

W ramach naszej działalności oferujemy również badania akredytowane wykonywane w ramach akredytacji PCA AB 053 – badania powierzchni.

Zobacz też ofertę innych badań Centrum Badań Laboratoryjnych
Sprawdź

dr inż. Patrycja Hochmańska-Kaniewska

Tel.: +48 887 800 051
Tel.: +48 61 849 24 15
E-mail: patrycja.hochmanska@pit.lukasiewicz.gov.pl