Rozwój Konstrukcji Maszyn Rolniczych i Leśnych

Prowadzimy prace związane z rozwojem konstrukcji narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie i leśnictwie, a przeznaczonych m.in. do:

 • uprawy roli i mechanicznej pielęgnacji upraw,
 • siewu nasion oraz sadzenia bulw i rozsad,
 • nawożenia nawozami mineralnymi i organicznymi,
 • ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami,
 • zbioru płodów rolnych i leśnych,
 • obróbki płodów po zbiorach, załadunku i transportu płodów oraz materiałów eksploatacyjnych,
 • prac gospodarskich, magazynowych i przetwórstwa pasz,
 • pozyskiwania energii odnawialnej.

Zajmujemy się również inżynierią materiałową dla potrzeb techniki rolniczej i spożywczej, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych materiałów metalowych, polimerów, kompozytów polimerowych i powłok ochronnych.

Oprócz opracowywania koncepcji i prac rozwojowych nowych narzędzi, maszyn i urządzeń prowadzimy również ich wszechstronne badania. Badania zlecane bezpośrednio przez producentów dotyczą najczęściej bezpieczeństwa użytkowania i oceny wytrzymałości konstrukcji, ale oferta obejmuje również badania laboratoryjno-polowe w aspekcie funkcjonalności i jakości pracy. Badania takie są konieczne szczególnie w przypadku wdrażania do produkcji zmodernizowanych lub nowych maszyn. Pobieżna, najczęściej wzrokowa, ocena jakości działania maszyny prowadzona przez samych producentów lub rolników jest z reguły niewystarczająca. Badania prowadzone na podstawie wewnętrznych procedur i norm, są bardziej szczegółowe i co równie ważne niezależne. Informacje z takich badań można wykorzystać w materiałach promocyjnych, a ich wartość dodana to zalecenia zmian konstrukcyjnych, które można wykorzystać w pracach modernizacyjnych.

Prowadzimy badania funkcjonalne maszyn i urządzeń rolniczych, m.in. w zakresie:

 • pomiaru oporów roboczych,
 • stateczności konstrukcji,
 • analizy przepływu materiału organicznego,
 • analizy przebiegu i jakości realizowanych procesów technologicznych:

techniki nawożenia

techniki ochrony roślin

techniki siewu

procesów uprawowych

 • Technika ochrony roślinbadania funkcjonalne rozsiewaczy nawozów mineralnych polegające na:
  • pomiarze wydatku z otworu dozującego,
  • pomiarze równomierności rozkładu poprzecznego nawozu na pasie rozsiewu,
  • oznaczaniu składu granulometrycznego i wilgotności nawozu, kąta zsypu oraz określaniu szerokości roboczej rozsiewacza
 • sporządzanie szczegółowych tabel wysiewu nawozów dla badanych rozsiewaczy i nawozów
 • opracowywanie i wdrażanie nowych technik w dziedzinie nawożenia oraz nawożenia zlokalizowanego z uwzględnieniem precyzyjnego pozycjonowania
 • badania funkcjonalne rozrzutników obornika na zgodność z normami ochrony środowiska polegające na badaniu rozkładu poprzecznego i wzdłużnego, określeniu przepływu jednostkowego oraz określeniu szerokości roboczej
 • Technika nawożeniabadania funkcjonalne opryskiwaczy na zgodność z normami ochrony środowiska, w skład których wchodzi ocena wszystkich zespołów m.in.: nierównomierność poprzeczna, odchylenie skalowania zbiornika, pozostałości resztek cieczy roboczej, skuteczność pracy mieszadeł, itd.
 • badania charakterystyk pomp opryskiwaczy, w ramach których tworzona jest pełna charakterystyka pompy w funkcji obrotów i ciśnienia, a mierzone parametry to natężenie wypływu oraz zapotrzebowanie mocy
 • badania funkcjonalne rozpylaczy wg obowiązujących norm ISO i EN polegające na pomiarze nierównomierności poprzecznej w funkcji ciśnienia i wysokości rozpylacza nad opryskiwaną powierzchnią, pomiarze kąta rozpylenia w funkcji ciśnienia, pomiarze natężenia wypływu w funkcji ciśnienia oraz pomiarze wielkości kropel rozpylonej cieczy w funkcji ciśnienia.
 • badanie komputerów pokładowych opryskiwaczy wg obowiązujących norm ISO i EN polegające na pomiarze reakcji komputera pokładowego (sterownika) opryskiwacza na zmianę warunków pracy np. zmiana prędkości jazdy, włączenie/wyłączenie poszczególnych sekcji, włączenie/wyłączenie oprysku, zmianę prędkości obrotowej pompy, realizowane na stanowisku do badań komputerów pokładowych opryskiwaczy
 • pomiar wielkości cząstek cieczy i ciał stałych w aerozolach prowadzony na urządzeniu Spraytec firmy Malvern, polegający na laserowym pomiarze cząstek w dwóch zakresach 0,1÷900 µm i 1÷2000 µm, rejestrowaniu szybkich zmian procesów rozpylenia w czasie rzeczywistym; częstotliwość próbkowania do 2,5 kHz

Technika Siewu

 • badania funkcjonalne siewników rzędowych i punktowych polegające na ocenie jakości siewu w laboratorium i w trakcie badań polowych (po wschodach) a także ocenie nierównomierności podłużnej (siewniki rzędowe i punktowe) i poprzecznej (siewniki rzędowe).
 • badania w celu sporządzenia charakterystyki siewnika obejmujące pomiary wydajności zespołów wysiewających, dawkę siewu, pojemności zbiornika nasiennego, itp.
 • badania w celu sporządzenia charakterystyki wysiewanych nasion polegające na pomiarze wilgotności, masy 1000 nasion (MTZ), zawartości zanieczyszczeń, gęstości i kąta zsypu
 • badania wentylatorów siewników pneumatycznych rzędowych i punktowych, w celu sporządzenia charakterystyk
 • opracowywanie i wdrażanie nowych technik w dziedzinie wysiewu nasion z uwzględnieniem precyzyjnego sterowania poszczególnych zespołów

Współpracujemy z przedsiębiorcami, realizując projekty współfinansowane ze środków krajowych przeznaczonych na naukę; między innymi z firmami z branży rolniczej, uczelniami oraz innymi instytutami badawczymi.

Zapraszamy do współpracy producentów, którym zależy na:

weryfikacji swoich wyrobów

potwierdzeniu przydatności wyrobów do zmieniających się technologii rolniczych

Previous slide
Next slide

Tomasz Szulc

Tel.: +48 784 638 264
Tel.: +48 61 8712 214
E-mail: tomasz.szulc@pit.lukasiewicz.gov.pl