Certyfikacja Wyrobów Przemysłu Drzewnego

Przeprowadzamy certyfikację wyrobów przemysłu drzewnego, jesteśmy jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (certyfikat nr AC 098).

Swoim klientom ofertujemy kompleksowe usługi w zakresie:

Certyfikacja wyrobów przemysłu drzewnego – oferta:

+ certyfikacja tworzyw drzewnych na zgodność emisji formaldehydu z wymaganiami United States Environmental Protection Agency (US EPA)

Dokumenty do pobrania:

Certyfikacja prowadzona jest w oparciu o Rozporządzenia Nr 93120 – 93120.12 tytuł 17: „Ostateczna Wersja Rozporządzenia sposoby kontroli substancji toksycznych w powietrzu stosowane w celu obniżenia emisji formaldehydu z tworzyw drzewnych”.

Posiadamy ten rodzaj certyfikacji w swoim zakresie akredytacji przy PCA. Certyfikacja prowadzona jest wg „Programu certyfikacji tworzyw drzewnych na zgodność emisji formaldehydu z wymaganiami ARB”.

Wyroby certyfikowane na zgodność emisji formaldehydu:

 • sklejki liściaste (HWPW),
 • płyty wiórowe (PB),
 • płyty pilśniowe formowne na sucho (MDF, HDF).

Certyfikacja przeprowadzana jest wg schematu 3 zgodnie z Tablicą 1 normy PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów.

Elementami tego systemu są:

 1. Wybór i/lub pobieranie próbek;
 2. Określenie właściwości, o ile ma zastosowanie, przez badanie laboratoryjne;
 3. Ocena [wg definicji w PN-EN ISO/IEC 17000:2006];
 4. Decyzja dotycząca certyfikacji (udzielanie, utrzymywanie, rozszerzanie, zawieszanie, cofanie certyfikacji);
 5. Udzielenie zezwolenia udzielanie, utrzymywanie, rozszerzanie, zawieszanie, cofanie prawa do stosowania znaków certyfikacji;
 6. Nadzór obejmuje:
  • okresowe kontrolne badania próbek pobranych w zakładzie u Dostawcy i ocenę ich wyników,
  • kontrolną ocenę pracy laboratorium Dostawcy,
  • weryfikację kompetencji i kontrolę personelu laboratoryjnego u Dostawcy,
  • kontrolną ocenę procesu produkcyjnego (WTO – warunki techniczno-organizacyjne).

Pozostałe informacje zawiera Program certyfikacji CARB

w ramach niej wykonujemy:

   • certyfikację stałości właściwości użytkowych wyrobów – system 1
   • certyfikację zgodności zakładowej kontroli produkcji – system 2+

Uczestniczymy w ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w ramach, której wykonuje:

certyfikację stałości właściwości użytkowych wyrobu – system 1,
certyfikację zgodności zakładowej kontroli produkcji – system 2+.

Wyrobami podlegające ocenie są:

 • płyty drewnopochodne,
 • okładziny ścienne,
 • podłogi drewniane,
 • drewno konstrukcyjne,
 • drewno klejone warstwowo

Elementami podlegającymi ocenie są:

w systemie 1:
ustalenie typu wyrobu,
wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji (ZKP),
stały nadzór, ocena i ewaluacja ZKP.

w systemie 2+:
wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i ZKP,
stały nadzór, ocena i ewaluacja ZKP.

Tryb postępowania w procesach certyfikacji wyrobów budowlanych:

Etap procesu certyfikacjiSystem
1.   Złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją1 i 2+
2.   Przegląd wniosku1 i 2+
3.   Rejestracja wniosku1 i 2+
4.   Podpisanie umowy o certyfikację i nadzór1 i 2+
5.   Ustalenie typu (wykonanie/ocena)1
6.   Przygotowanie inspekcji/powołanie zespołu inspekcyjnego1 i 2+
7.   Przegląd dokumentacji systemu ZKP1 i 2+
8.   Inspekcja zakładu i ZKP1 i 2+
9.   Podsumowanie wyników procesu certyfikacji (analiza zebranych dokumentów)1 i 2+
10. Decyzja w procesie certyfikacji1 i 2+
11. Planowany nadzór:
– inspekcja ZKP
– ocena i ewaluacja wyników badania wyrobów i inspekcji ZKP
2+
1
12. Decyzje w procesach nadzoru1 i 2+
13. Wydanie poświadczenia ważności certyfikatu1 i 2+

Pozostałe informacje w Programie certyfikacji WB

Przeprowadzamy certyfikację krajowych i importowanych wyrobów przemysłu drzewnego i mebli w zakresie:

 • dobrowolnej certyfikacji na zgodność z wymaganiami norm krajowych, europejskich, międzynarodowych i innych dokumentów (np. aprobat technicznych).

Wyroby certyfikowane na zgodność z wyżej wymienionymi wymaganiami to:

 • meble,
 • płyty drewnopochodne,
 • laminowane panele podłogowe,
 • podłogi drewniane,
 • płyty wiórowe oklejone,
 • biopaliwa stałe

System certyfikacji

Certyfikacja przeprowadzana jest wg schematu 3 zawartego w PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01.

Elementami tego systemu są:

 1. Wybór (pobieranie próbek);
 2. Określenie właściwości, o ile ma zastosowanie, przez badanie;
 3. Przeprowadzenie oceny warunków techniczno-organizacyjnych u producenta;
 4. Ocena [wg definicji w PN-EN ISO/IEC 17000:2006];
 5. Decyzja dotycząca certyfikacji;
 6. Udzielenie prawa do stosowania certyfikatów lub znaków towarowych;
 7. Nadzór obejmuje:
  • badanie próbek z fabryki lub, w przypadku mebli – kontrolę polegającą na oględzinach wyrobu w fabryce i ocenę w celu stwierdzenia konieczności ewentualnego powtórzenia badań wyrobu,
  • ocenę warunków techniczno-organizacyjnych u producenta (WTO).

Algorytm postępowania w procesie certyfikacji [zobacz]

Pozostałe informacje o procesie certyfikacji zawarto w Programie certyfikacji M

+ certyfikacja wyrobów przemysłu drzewnego – biopaliw stałych (np. pellety, brykiety) na zgodność z wymaganiami norm krajowych i europejskich

Dokumenty do pobrania:

Procesy certyfikacji prowadzone są zgodnie z wymaganiami poniższych dokumentów:

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw (Dz. U 2011 Nr 102 poz. 586);
 • Ustawa z 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2016 poz. 524 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88/5 z 4.4.2011);
 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 157/2014 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie warunków udostępniania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na stronie internetowej (Dz. Urz. UE L 52/1 z 21.2.2014);
 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 574/2014 z 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (Dz. Urz. UE L 159/41 z 28.5.2014);
 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (Dz. Urz. UE L 157/76 z 27.5.2014);
 • PN-EN ISO/IEC 17000:2006 Ocena zgodności — Terminologia i zasady ogólne;
 • PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 Ocena zgodności — Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi;
 • PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 Ocena zgodności — Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów;
 • PN-EN ISO/IEC 17020:2012 Ocena zgodności — Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję;
 • PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09 Ocena zgodności — Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania — Część 1: Wymagania;
 • PN-EN ISO/IEC 17030:2009 Ocena zgodności — Wymagania ogólne dotyczące znaków zgodności strony trzeciej;
 • PN-EN ISO 9000:2015-10 Systemy zarządzania jakością — Podstawy i terminologia;
 • PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością — Wymagania.

Henryk Słomiński

Tel.: +48 693 091 375
Tel.: +48 61 849 24 98
E-mail: henryk.slominski@pit.lukasiewicz.gov.pl