Analizy Strategiczne w Drzewnictwie

Analizy strategiczne w drzewnictwie to podstawowe narzędzia metodologiczne kompleksowego diagnozowania i prognozowania rozwoju sektora leśno-drzewnego i firm drzewnych z uwzględnieniem uwarunkowań wewnętrznych (potencjał, zasoby) i zewnętrznych (mikro- i makrootoczenie) dla formułowania średnio- i długookresowych strategii ich funkcjonowania i bieżących celów operacyjnych.

Projektujemy strategie rozwoju. Przeprowadzamy analizy sektorowe, diagnozy i prognozy. Ważny jest dla nas foresight, który pozwala konstruować użyteczne raporty i rekomendacje dla praktyki gospodarczej. Obejmujemy sektor leśno-drzewny oraz rynek drzewny.

Zajmujemy się kompleksowo ekonomicznymi, organizacyjnymi i technologicznymi aspektami strategii rozwojowych sektora leśno-drzewnego, głównie na poziomie makro- i mezoekonomicznym. Interdyscyplinarny charakter badań powoduje, że mieszczą się one w nurcie takich koncepcji rozwoju społeczno-gospodarczego, jak: gospodarka zrównoważona, gospodarka cyrkulacyjna/bezodpadowa, gospodarka zielona/niskoemisyjna, a zwłaszcza biogospodarka.

Zespół badawczy realizuje zadania związane z: 

 • dostarczaniem wiedzy dla kreowania strategii rozwojowych branż opartych na drewnie i innych biosurowcach oraz branż powiązanych,  
 • dostosowaniem metod analitycznych do rozwiązywania problemów pojawiających się w praktyce gospodarczej, 
 • badaniami podstawowymi w dziedzinie nauk ekonomicznych dotyczącymi zagadnień związanych z rozwojem biogospodarki, 
 • wsparciem eksperckim, rolą opiniodawczą i doradczą (dla krajowych i międzynarodowych agend rządowych, ministerstw, izb, stowarzyszeń i firm z sektora leśno-drzewnego i jego otoczenia), 
 • monitorowaniem gospodarki i sektora leśno-drzewnego oraz kreowaniem informacji o rynku drewna i produktów jego przerobu (baza danych „Drzewnictwo”) i współpracą w tym zakresie z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami dedykowanymi sektorowi leśno-drzewnemu. 

Analizy Strategiczne w Drzewnictwie - usługi:

 • opracowywanie strategii rozwoju branż opartych na drewnie i innych biosurowcach (w powiązaniu z gospodarką krajową, UE i globalną); 
 • przygotowywanie analiz sektorowych (sektor leśno-drzewny w zielonej gospodarce: gospodarka odpadami, eko-produkty, akumulacja węgla, certyfikacja, ekologiczność procesów produkcyjnych, przewagi środowiskowe drewna i wyrobów drzewnych, ekologiczne budownictwo); 
 • diagnozowanie i prognozowanie rozwoju rynku drewna i produktów jego przerobu, w tym w zakresie:
  – mobilizacji drewna – bilanse zasobów surowcowych (podaż/popyt, identyfikacja niedoborów i nadwyżek, efektywność gospodarowania),
  – biomasy drzewnej (z różnych źródeł i w różnej postaci) – zasoby i kierunki za-gospodarowania (materiałowe, energetyczne),
  – substytucji drewna,
  – zasobów pracy – zapotrzebowanie na nowe kompetencje i umiejętności;
 • wykorzystanie foresightu, jako narzędzia wyznaczania perspektyw rozwoju sektora leśno-drzewnego, jego branż i rynku drewna w warunkach postępujących zmian w ich otoczeniu; 
 • formułowanie rekomendacji dla praktyki gospodarczej w sektorze leśno-drzewnym (ocena skali i natężenia występowania zjawisk, badanie profili i zachowań konsumentów, innowacyjność i konkurencyjność sektora leśno-drzewnego (m.in. w kierunku Przemysłu 4.0).

Napisz do nas, jeśli potrzebujesz dobrze skonstruowanej oferty dotyczącej analiz strategicznych w drzewnictwie.

mgr Gabriela Bidzińska

Tel.: +48 61 8492442
E-mail: gabriela.bidzinska@pit.lukasiewicz.gov.pl