Wniosek o patronat

Uzyskaj Patronat Sieci Badawczej Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego
Regulamin udzielania patronatów przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Patronat Łukasiewicz – PIT, zwany dalej „Patronatem”, to wyróżnienie podkreślające szczególny charakter wydarzeń lub przedsięwzięć, zwanych dalej „Wydarzeniami”, o dużym znaczeniu dla polskiej nauki. Mogą być to Wydarzenia spójne w całości lub części z celami działalności Łukasiewicz – PIT określonymi w Statucie Łukasiewicz – PIT , w tym w szczególności:
 1. prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych, szczególnie ważnych dla realizacji polityki gospodarczej, innowacyjnej i naukowej państwa;
 2. transfer wiedzy oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki;
 3. prowadzenie działalności mającej na celu kształtowanie świadomości społecznej na temat zaawansowanych technologii.
Patronat może być przyznany wyłącznie najważniejszym Wydarzeniom o wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, które mają zasięg ogólnopolski, regionalny, lokalny i międzynarodowy, a także wpisują się merytorycznie w obszary działalności Łukasiewicz – PIT. Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i organizacyjnego. Wsparcie takie może być udzielone jedynie na podstawie odrębnej umowy. Organizator Wydarzenia oświadcza, że przy jego realizacji będzie kierował się etyką zawodową oraz obowiązującymi przepisami prawa. Korzyści Dzięki naszemu Patronatowi podniesiesz rangę oraz zasięg Twojego Wydarzenia. Będziesz także mógł wykorzystywać w materiałach promocyjnych logo Łukasiewicz – PIT.
 1. Wypełnij wniosek – formularz na stronie internetowej (poniżej).
 2. Możemy zwrócić się do Ciebie z prośbą o uzupełnienie złożonego wniosku lub przekazanie dodatkowych wyjaśnień.
 3. Informację o tym, czy Twoje wydarzenie zostanie objęte Patronatem, otrzymasz w formie elektronicznej na adres e-mail podany we wniosku. Odmowa przyznania Patronatu jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia. Nie ma możliwości odwołania się w tej sprawie.
 1. Z wnioskiem występuje organizator wydarzenia.
 2. W przypadku Wydarzeń cyklicznych o Patronat należy występować każdorazowo na jedną edycję, jednak nie dłużej niż na okres jednego roku.
 3. Wniosek powinien być złożony w terminie do 30 dni przed planowanym Wydarzeniem. Wniosek złożony po tym terminie może nie zostać rozpatrzony przez Łukasiewicz – PIT. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do Łukasiewicz – PIT.
 4. Ostateczną decyzję o przyznaniu Patronatu podejmuje Dyrektor ds. Komercjalizacji w Łukasiewicz – PIT lub osoba przez niego wskazana.
 5. Decyzja dotycząca przyznania Patronatu oraz korespondencja w tej sprawie jest przekazywana organizatorowi wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail osoby uprawnionej do kontaktu wskazanej we wniosku. Decyzja w zakresie przyznania Patronatu jest przekazywana organizatorowi w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 6. Informacja o przyznaniu Patronatu może być dodatkowo zamieszczana na stronie pit.lukasiewicz.gov.pl lub na profilach Łukasiewicz – PIT w mediach społecznościowych.
 1. Patronat nie może być udzielony dla Wydarzenia lub organizatora, który w jakikolwiek sposób nie wywiązał się z zawartych wcześniej umów patronackich, bądź stanowi konkurencję dla jakichkolwiek działań Instytutów wchodzących w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz. Nie przyznaje się Patronatu Wydarzeniom:
  • w fazie projektu, których etap przygotowań nie daje gwarancji realizacji;
  • mogącym godzić w politykę wizerunkową Łukasiewicz – PIT;
  • o charakterze lobbystycznym, reklamowym, komercyjnym oraz marketingowym.
 2. Patronat jest wyróżnieniem uznaniowym. Odmowa przyznania Patronatu jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie.
 3. Łukasiewicz – PIT może odmówić objęcia Wydarzenia Patronatem bez podania przyczyn.
 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku organizator zobowiązuje się do zamieszczenia na stronie Wydarzenia lub przedsięwzięcia link do strony internetowej Łukasiewicz – PIT (https://pit.lukasiewicz.gov.pl/)
 2. Podczas trwania Wydarzenia, które zostało objęte Patronatem, organizator ma obowiązek umieszczenia logotypu Łukasiewicz – PIT w widocznych miejscach, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Łukasiewicz – PIT.
 3. Materiały, które będą zawierały logotyp Łukasiewicz – PIT, wymagają uprzedniej akceptacji Łukasiewicz – PIT.
 4. Fakt przyznania Patronatu nie może być wykorzystywany do innych celów niż określonych w Regulaminie.
 1. W przypadku organizacji Wydarzenia niezgodnie z wnioskiem, zmian w regulaminie, harmonogramie i programie Wydarzenia oraz nieprawidłowym użyciu logotypu Łukasiewicz – PIT przez organizatora Łukasiewicz – PIT wycofuje decyzję o przyznaniu Patronatu, o czym organizator jest niezwłocznie informowany.
 2. Wycofanie Patronatu skutkuje obowiązkiem usunięcia przez organizatora informacji z materiałów informacyjnych i promocyjnych Wydarzenia o przyznanym Patronacie, w tym usunięcia z nich logotypu Łukasiewicz – PIT oraz zakazem dalszego wykorzystywania logotypu Łukasiewicz – PIT. Poinformujemy o tym drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.
 3. Odebranie Patronatu jest ostateczne. Nie możesz odwoływać się w tej sprawie.
 4. Odebranie Patronatu oznacza, że musisz niezwłocznie poinformować o tym współorganizatorów i nie możesz już zamieszczać informacji o przyznanym Patronacie.
PATRONAT HONOROWY Patronat honorowy to szczególnego rodzaju wyróżnienie, przyznawane wyjątkowo ważnym przedsięwzięciom, imprezom lub wydarzeniom, które w znaczny sposób podnosi ich rangę oraz szczególny charakter. W ramach Patronatu merytorycznego Łukasiewicz – PIT:
 1. udostępni logo Łukasiewicz – PIT dla celów informacyjnych związanych z danym przedsięwzięciem;
 2. zamieści informację o objęciu patronatem na stronie pit.lukasiewicz.gov.pl w zakładce Patronaty;
 3. udostępni informację o przedsięwzięciu w oficjalnych kanałach social media: Facebook, Twitter, LinkedIn.
PATRONAT MERYTORYCZNY Patronat merytoryczny to wyróżnienie przyznawane przedsięwzięciom które, ze względu na swój charakter służą upowszechnianiu wiedzy o tematyce w całości lub w części związanej z celami działalności Łukasiewicz – PIT, jak np. raporty, autorskie artykuły, podsumowania i wyniki badań, wydarzenia. W ramach Patronatu merytorycznego Łukasiewicz – PIT:
 1. udostępni logo Łukasiewicz – PIT dla celów informacyjnych związanych z danym przedsięwzięciem;
 2. zamieści informację o objęciu patronatem na stronie pit.lukasiewicz.gov.pl w zakładce Patronaty;
 3. udostępni informację o przedsięwzięciu w oficjalnych kanałach social media: Facebook, Twitter, LinkedIn.
PATRONAT NAUKOWY Patronat naukowy to wyróżnienie podkreślające szczególny charakter przedsięwzięć, imprez lub wydarzeń o dużym znaczeniu dla polskiej nauki o tematyce w całości lub w części związanej z celami działalności Łukasiewicz – PIT, w tym w szczególności:
 1. prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych szczególnie ważnych dla realizacji polityki gospodarczej, innowacyjnej i naukowej państwa;
 2. transfer wiedzy oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki;
 3. prowadzenie działalności mającej na celu kształtowanie świadomości społecznej na temat zaawansowanych technologii.
W ramach Patronatu naukowego Łukasiewicz – PIT:
 1. udostępni logo Łukasiewicz – PIT dla celów informacyjnych związanych z danym przedsięwzięciem;
 2. zamieści informację o objęciu patronatem na stronie pit.lukasiewicz.gov.pl w zakładce Patronaty;
 3. udostępni informację o przedsięwzięciu w oficjalnych kanałach social media: Facebook, Twitter, LinkedIn.
PATRONAT MEDIALNY W ramach Patronatu medialnego Łukasiewicz – PIT udostępni swoje oficjalne kanały komunikacji na cele promocji danego przedsięwzięcia, imprezy lub wydarzenia. W ramach Patronatu medialnego Łukasiewicz – PIT:
 1. udostępni logo Łukasiewicz – PIT dla celów informacyjnych związanych z danym przedsięwzięciem;
 2. zamieści informację o objęciu patronatem na stronie pit.lukasiewicz.gov.pl w zakładce Patronaty;
 3. udostępni informację o przedsięwzięciu w oficjalnych kanałach social media: Facebook, Twitter, LinkedIn.

WNIOSEK O UDZIELENIE PATRONATU
SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – POZNAŃSKIEGO INSTYTUTU TECHNOLOGICZNEGO

  Wniosek dotyczy patronatu*

  Dane organizatora Przedsięwzięcia*

  Nazwa Przedsięwzięcia*

  Miejsce i termin Przedsięwzięcia

  miejsce*

  Tematyka i program Przedsięwzięcia wraz z podaniem planowanej listy prelegentów/panelistów*

  Szacowana liczba uczestników Przedsięwzięcia*

  Informacja o wystąpieniu o inne patronat*

  Proponowane świadczenia na rzecz Łukasiewicz – PIT w zamian za udzielenie Patronatu*

  W jaki sposób przedsięwzięcie wspiera cele wynikające z działalności Łukasiewicz – PIT?*

  Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez Łukasiewicz – PIT:

  1. Łukasiewicz – PIT jest administratorem przekazanych przez organizatora Przedsięwzięcia danych osobowych osób fizycznych, których przekazanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania zobowiązań wybijających
   z Patronatu.

  2. Klauzula informacyjna Łukasiewicz – PIT w zakresie przetwarzania oddanych osobowych osób fizycznych,
   o których mowa w pkt. 1 znajduje się pod linkiem: https://pit.lukasiewicz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/klauzula-informacyjna-w-siec-badawcza-lukasiewicz-poznanskim-instytucie-technologicznym-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-w-zwiazku-z-procesem-udzielania-patronatow/

  3. Organizator Przedsięwzięcia zobowiązuje się do przekazania osobom fizycznym, o którym mowa
   w pkt. 1 informacji zawartych w klauzuli informacyjnej, o której mowa w pkt. 2 najpóźniej w dniu przekazania danych osobowych do Łukasiewicz - PIT.