Klauzula informacyjna w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskim Instytucie Technologicznym dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procesem udzielania patronatów

Stosownie do postanowień art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informujemy, że:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny (dalej „Łukasiewicz – PIT”) jest administratorem Twoich danych osobowych. Z Łukasiewicz – PIT możesz się skontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań
  2. telefonicznie: 61 850 48 90
  3. przez e-mail: office@pit.lukasiewicz.gov.pl

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz korzystaniem z praw, które Tobie w związku z tym przysługują. Z inspektorem możesz się kontaktować przez e-mail: iod@pit.lukasiewicz.gov.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Celem przetwarzania Twoich danych jest przyjęcie oraz rozpatrzenie wniosku o udzielenie patronatu przez Łukasiewicz – PIT.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

  1. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, w zakresie danych osoby będącej osobą fizyczną;
  2. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (w tym obowiązków podatkowych, ubezpieczeniowych, rachunkowych, archiwistycznych), w zakresie danych osób fizycznych, osób uprawnionych do reprezentowania osób prawnych (w tym prokurentów, pełnomocników) oraz pracowników i współpracowników tych podmiotów wyznaczonych do kontaktu i odpowiedzialnych za wykonanie postanowień dotyczących patronatu;
  3. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w zakresie danych osób fizycznych, osób uprawnionych do reprezentowania osób prawnych (w tym prokurentów, pełnomocników) oraz ich pracowników i współpracowników wyznaczonych do kontaktu i odpowiedzialnych za wykonanie postanowień dotyczących patronatu. Jeśli przetwarzamy dane osobowe dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora to tymi interesami może być prowadzenie własnej działalności, dochodzenie i egzekucja roszczeń, marketing bezpośredni oraz inne formy marketingu lub reklamy czy zapewnienie bezpieczeństwa (np. przy wykorzystaniu monitoringu), informatycznego oraz sieciowego.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Zakres przetwarzanych danych osobowych osób fizycznych, osób uprawnionych do reprezentowania osób prawnych (w tym prokurentów, pełnomocników) oraz ich pracowników i współpracowników wyznaczonych do kontaktu i odpowiedzialnych za wykonanie postanowień dotyczących udzielonego patronatu obejmuje między innymi: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe uzyskane zostały:

  1. w przypadku osób fizycznych, osób uprawnionych do reprezentowania Kontrahenta (w tym prokurentów pełnomocników) – bezpośrednio od tych osób lub z ogólnodostępnych źródeł (rejestry urzędowe, Internet, itd.);
  2. w przypadku pracowników i współpracowników podmiotów skazanych w pkt. 1 wyznaczonych do kontaktu i odpowiedzialnych za wykonanie ustaleń dotyczących patronatu – bezpośrednio od tych osób, od innych podmiotów lub z ogólnodostępnych źródeł (rejestry urzędowe, Internet, itd.).

INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

Zdarza się, że w pewnych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe innym odbiorcom. Może się tak stać gdy wymaga tego usługa, z której korzystamy (np. usługi IT, finansowe, ubezpieczeniowe, audytowe, kurierskie i pocztowe, niszczenie i archiwizacja dokumentacji, obsługa prawna). Za każdym razem udostępnienie Twoich danych osobowych odbiorcy odbywa się w zgodzie z przepisami RODO.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Standardowo nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeśli jednak dochodzi do takiego przekazania to zawsze następuje to zgodnie z przepisami RODO. Łukasiewicz -PIT korzysta z Microsoft Office 365, co może spowodować przekazanie Twoich danych osobowych do państwa trzeciego. Regulamin korzystania z Usług Online w zakresie MS Office 365 oraz zobowiązania w odniesieniu do przetwarzania i zabezpieczania danych użytkownika oraz danych osobowych przez usługi online określa dokumentacja Microsoft.

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu zrealizowania przez nas celu w jakim to przetwarzanie jest realizowane. Okres przetwarzania wynika również z przepisów prawa.

TWOJE PRAWA

Osobom, których dane przetwarzamy przysługuje prawo do żądania od Łukasiewicz-PIT danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (jeżeli przetwarzanie obywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami. Musisz wiedzieć, że RODO szczegółowo reguluje kiedy możesz ze swoich praw skorzystać. Jako administrator zawsze analizujemy czy zachodzą przesłanki abyś mógł skorzystać ze swoich uprawnień.

SKARGA DO PREZESA UODO

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest wymagane do uzyskania patronatu. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości przyznania patronatu.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Jako administrator nie przetwarzamy danych osobowych w sposób polegający na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym na profilowaniu.