Ogłoszenie – sprzedaży maszyn i urządzeń

 1. Zamawiający:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, zarejestrowany pod KRS 0000850093 – Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, działającym na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020r. poz. 2098), REGON 386566426, NIP: 7831822694.

 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa sprzedaży maszyn i urządzeń, obejmująca niezbędny demontaż, wywóz własnym transportem w formie maszyn, urządzeń, elementów konstrukcyjnych znajdujących się zarówno na terenie hal badawczych oraz na otwartym terenie w podanej poniżej lokalizacji Centrum Badawczym: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny. Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze składaną ofertą, realizować kompleksową usługę.
 2. Lokalizacja Centrum Badawczego:

Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej, ul. Starołęcka 31, Poznań.

 1. Realizacja zlecenia nastąpi w terminie i formie uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym z Wykonawcą (nie później jednak niż do dnia 30.06.2023 r.). Szczegóły realizacji mogą być uzgadniane telefonicznie lub elektronicznie.
 2. Prawidłowe wykonanie usługi wymaga podpisania protokołów przekazania. Zamawiający wystawi fakturę na podstawie prawidłowo wystawionych dokumentów z 14 dniowym terminem płatności. Za opóźnienie w płatności mogą zostać naliczone odsetki w wysokości ustawowej.
 1. Tryb przeprowadzenia postępowania:

Konkurs ofert.

Zasady przygotowania i składania ofert:

  1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.
  2. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
  3. Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji oferenta. Jeśli oferta będzie złożona przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa.
  4. Oferta musi odpowiadać treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej wraz z załącznikiem nr 1.

Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę na wybrane urządzenia, maszyny.

Forma i termin składania ofert:

 1. Ofertę można przesłać elektronicznie na adres administracja@pit.lukasiewicz.gov.pl opisanej w temacie: Sprzedaż, odbiór, demontaż, maszyn i urządzeń, w Centrum Badawczym Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny.
 2. Oferty należy składać do dnia 16.06.2023 r. do godz. 12.00. Oferty złożone po upływie ww. terminu nie będą podlegały ocenie.
 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom elektronicznie na ich adresy e-mail wskazane w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 1. Kryteria oceny ofert 100% zaproponowana cena:
 1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najwyższą cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia.
 2. Zamawiający zastrzega możliwość żądania od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
 1. Informacje dodatkowe:
 1. Osobą do obsługi postępowania jest: Paweł Józefowski nr telefonu 665 890 390.
 2. Udzielanie informacji nt. postępowania odbywa się w godz. 8.00-15.00. Możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu terminu.
 1. Załączniki:
 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
 2. Zestawienie zdjęć maszyn i urządzeń będących przedmiotem sprzedaży – zał. nr 2