Artykuł o budownictwie drewnianym w prestiżowym czasopiśmie naukowym

Artykuł „The Future of Wood Construction: Opportunities and Barriers Based on Surveys in Europe and Chile” współautorstwa trzech pracowników Łukasiewicz – PIT ukazał się w uznanym czasopiśmie naukowym „Sustainability” (IF 3,251, 100 punktów wg wykazu MEiN).

Publikacja obejmuje problematykę budownictwa drewnianego w różnych aspektach. Zagadnienie zostało zbadane za pomocą dwóch ankiet skierowanych do interesariuszy powiązanych z tematyką budownictwa drewnianego i potencjalnych użytkowników domów drewnianych. Dane poddano analizie statystycznej, a następnie wytypowano najważniejsze szanse i bariery wzrostu wykorzystania drewna w budownictwie w poszczególnych regionach i dla poszczególnych grup odbiorców.

Współautorki – mgr Ewa Leszczyszyn, mgr Gabriela Bidzińska i mgr Dobrochna Augustyniak-Wysocka są pracownikami Grupy Badawczej Analiz Strategicznych w Drzewnictwie w Centrum Technologii Drewna Łukasiewicz – PIT. Na co dzień zajmują się zagadnieniami związanymi z makro- i mezoekonomiczną problematyką funkcjonowania sektora leśno-drzewnego, przygotowują analizy rynku drzewnego oraz krótko- i długookresowe prognozy jego rozwoju, a także monitorują zjawiska ekonomiczne, organizacyjne i techniczno-technologiczne zachodzące w leśnictwie i w branżach drzewnych. Ponadto, prowadzą stały monitoring rynku drewna i produktów jego przerobu dla potrzeb krajowej i międzynarodowej statystyki. Pracę badawczą łączą z realizacją projektów krajowych i unijnych, a także z działalnością publikacyjną.

Artykuł powstał w ramach projektu międzynarodowego:  „Tworzenie trwałych związków między obszarami wiejskimi i miejskimi poprzez cyrkulacyjne i innowacyjne łańcuchy wartości w budownictwie drewnianym” (BASAJAUN). Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy grantowej nr 862942.

Tekst artykułu:
https://mdpi-res.com/d_attachment/sustainability/sustainability-14-04358/article_deploy/sustainability-14-04358.pdf?version=1649245879