POIG.01.03.02-30-040/12 – Wsparcie ochrony własności intelektualnej

Projekt nr POIG.01.03.02-30-040/12 pt.: „Wsparcie ochrony własności intelektualnej tworzonej w Instytucie Technologii Drewna w wyniku prac B+R w zakresie uszlachetniania i zabezpieczania drewna i tworzyw drzewnych”

Instytut Technologii Drewna w Poznaniu uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu nr POIG.01.03.02-30-040/12  pt.:

 „Wsparcie ochrony własności intelektualnej tworzonej w Instytucie Technologii Drewna w wyniku prac B+R w zakresie uszlachetniania i zabezpieczania drewna i tworzyw drzewnych”

Czas realizacji projektu: lata 2013-2015,

w ramach:
Priorytetu 1   
Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii
Działania 1.3
Wsparcie Projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Poddziałanie 1.3.2
Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R

Wartość Projektu: 691 507,00 zł
Dofinansowanie z środków Unii Europejskiej: 656 570,00 zł

Cel Projektu
Celem projektu jest uzyskanie praw wyłącznych w zakresie ochrony własności przemysłowej  rozwiązań, które są owocem badań zespołów Instytutu Technologii Drewna, zajmujących się opracowaniem nowatorskich rozwiązań środków do ochrony matrycy lignocelulozowej przed procesami biodeterioracji, stosowanych w innowacyjnych technologiach zwiększania trwałości drewna i płyt drewnopochodnych, jak również  opracowaniem kompozycji lakierowej z wykorzystaniem nanotlenków metali, poprawiającej odporność na światło uszlachetnionej powierzchni drewna.

Działania
Projekt obejmuje wsparcie ochrony praw własności przemysłowej dla czterech wynalazków w zakresie  wysokich technologii w sektorze chemicznym i drzewnym, z zastosowaniem  środków nowej generacji i nanozwiązków.

Projekt zakłada  rozszerzenie ochrony polskich zgłoszeń patentowych:

  • P. 399736 „Środki do ochrony przed grzybami i algami oraz sposoby ochrony drewna przed grzybami i algami przy użyciu tych środków”,
  • P. 400122 „Sposób zabezpieczania płyt wiórowych przed działaniem grzybów oraz środek do ochrony płyt wiórowych przed działaniem grzybów”,
  • P. 400103 „Sposób zabezpieczenia sklejki przed działaniem grzybów”

w Europejskim Urzędzie Patentowym (zgodnie z procedurą EPO) oraz zgłoszenie nowego rozwiązania w procedurze krajowej i europejskiej:

  • „Kompozycja lakieru z dodatkiem nieorganicznych pigmentów w celu poprawy odporności na światło lakierowanych elementów drewnianych”.
    Opracowana kompozycja lakierowa jest wynikiem wieloletnich prac badawczych prowadzonych  w Instytucie  w celu stworzenia podstaw opracowania receptury i sposobu uzyskania drewnianych elementów meblowych o zwiększonej odporności na działanie światła.

Działania podjęte  w projekcie wpisują się w priorytety wskazane w Unii Innowacji poprzez dogłębne rozpoznanie nowości naukowych oraz zaproponowanie  własnych rozwiązań, a także utrzymanie i rozwiniecie ścisłej współpracy z  przedsiębiorcami.

Efekty Projektu

Realizowane przedsięwzięcie przyniesie wiele pozytywnych efektów ekonomicznych i społecznych. Przyczyni się do rozwoju branży drzewnej i chemicznej, szczególnie produkującej środki ochronne i lakiery do uszlachetniania drewna, a tym samym rozwoju Regionu, w którym projekt jest realizowany.
Projekt wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020 poprzez przepływ wiedzy i technologii z nauki do podmiotów gospodarczych. Wzrost potencjału technologicznego i menadżerskiego przedsiębiorstw, wartości rynkowej przyszłych producentów cieczy jonowych – ekologicznych preparatów ochronnych, nowatorskich wyrobów z surowca drzewnego korzystnie wpłynie na wzrost produkcji przemysłowej, zapewni konkurencyjność polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym, co jest zgodne z polityką wyrównywania szans oraz budowania gospodarki opartej na wiedzy.
Ekologiczne technologie płyt drewnopochodnych odpornych na procesy biodeterioracji, wdrożone dzięki komercjalizacji wynalazków, przyczynią się do rozwiązania problemu degradacji i pleśnienia materiałów płytowych produkowanych na rynku europejskim.
Efektem projektu będzie  także wzmocnienie bazy naukowo-badawczej i technologicznej sektora  leśno-drzewnego na poziomie europejskim, utworzenie wspólnej polityki drzewnej w Europie a także wzrost konkurencyjności biogospodarki, opartej na surowcach odnawialnych. Nowatorski charakter projektu polega na opracowaniu związków ochronnych i uszlachetniających o ograniczonej emisji do środowiska i ich aplikacji technologicznej, co ma wysoce  pozytywny wpływ na poprawę środowiska naturalnego i zdrowie mieszkańców.

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY