Odwrotny łańcuch dostaw pozostałości biomasy drzewnej

Narodowe Centrum Nauki

 

Projekt finansowany ze środków NCN – OPUS LAP, numer grantu: 2020/39/I/HS4/03533

Projekt realizowany wspólnie przez: Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, InnoRenew CoE (Słowenia), TU Wien (Austria)

Dofinansowanie: 493 220 PLN

Rozpoczęcie projektu: 01.01.2022

Zakończenie projektu: 18.09.2024

Zrównoważony rozwój i świadomość ekologiczna stają się coraz ważniejszą kwestią, a zagadnienia związane z recyklingiem i ponownym wykorzystaniem są ostatnio przedmiotem coraz większej uwagi. Podczas gdy biomasa jest ważnym zasobem odnawialnym i może przybierać różne formy (od odpadów rolniczych po odpady żywnościowe, leśne i budowlane/resztki z przetwórstwa drewna), odpady z biomasy są głównie brane pod uwagę przy produkcji bioenergii. Odnosi się to również do Unii Europejskiej, gdzie biomasa produkowana w kraju stanowi główne źródło energii odnawialnej. Z tego powodu badania naukowe dotyczące procesów w łańcuchu wartości biomasy koncentrują się zazwyczaj na jej efektywnym wykorzystaniu energetycznym. Jednakże, w zależności od dokładnego rodzaju pozostałej biomasy, mogą również istnieć rozwiązania alternatywne dla jej wykorzystania, które są znacznie mniej zbadane. Dobrym przykładem jest tu biomasa drzewna (taka jak odpady leśne, odpady z obróbki drewna lub odpady budowlane i komunalne), która może być poddana recyklingowi i ponownie wykorzystana, stanowiąc bardziej przyjazną dla środowiska alternatywę dla produkcji bioenergii.

Celem projektu jest opracowanie modeli odwrotnych procesów logistycznych dotyczących pozostałości biomasy, koncentrując się na pozostałościach drzewnych jako przypadku zastosowania. Dodatkowo celem jest  identyfikacja  kluczowych problemów optymalizacyjnych związanych ze zbieraniem, sortowaniem, transportem, magazynowaniem i przetwarzaniem tej biomasy, a także dostarczyć efektywne modele i algorytmy ich rozwiązania. Ponieważ resztkowa biomasa drzewna może mieć wiele rodzajów i cech, mogą istnieć dla niej różne potencjalne zastosowania. Różne gałęzie przemysłu wymagają szczególnych rodzajów resztek drewna, a optymalny rozkład i przetwarzanie dostępnej biomasy musi również uwzględniać takie czynniki jak oczekiwane wskaźniki bilansu drewna.

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY