Cyfrowe bliźniaki procesów – wykorzystanie nauki w praktyce (biznesowej, naukowej, akademickiej)

ministerstwo_nauki_i_szkolnictwa_wyższego

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II"

Akronim: Cyfrowe bliźniaki

Rodzaj: B+R

Dofinansowanie: 364 579,6 zł

Całkowita wartość: 405 543,6 zł

Data rozpoczęcia: 01.10.2023

Data zakończenia: 30.09.2025

Cel projektu:

Celem projektu jest popularyzacja i upowszechnienie wiedzy w kraju i za granicą na temat wykorzystania cyfrowych bliźniaków procesów do poprawy efektywności i doskonalenia procesów biznesowych.

Celami szczegółowy projektu są:

 • podniesienie poziomu wiedzy nt. podejścia procesowego w zarządzaniu organizacją jako alternatywy dla zarządzania funkcjonalnego,
 • podniesienie wiedzy nt. sposobów inwentaryzowania wiedzy o funkcjonowaniu organizacji w formie ustandaryzowanych modeli procesowych (standard BPMN 2.0),
 • podniesienie umiejętności samodzielnego opracowywania modeli procesów, dzięki którym możliwe będzie:
  • precyzyjnie komunikowanie się z pracownikami i partnerami biznesowymi,
  • efektywniejsze wdrażanie nowych pracowników w ich obowiązki,
  • zrozumienie wpływu, nowych technologii i narzędzi na obecne procesy (jeszcze przed decyzją o ich implementacji),
  • podejmowanie decyzji zarządczych w oparciu o wiedzę procesową,
 • podniesienie poziomu umiejętności wizualizacji zarówno przepływu pracy, jak i przepływu informacji na jednym modelu procesowym, co istotnie poprawia zrozumienie logiki przepływu transakcji procesowych,
 • podniesienie poziomu wiedzy na temat korzyści z wykorzystania cyfrowych bliźniaków procesów do doskonalenia procesów biznesowych oraz definiowania i wyznaczania wartości Kluczowych Wskaźników Efektywności (ang. Key Performance Indicators – KPI).

Rezultaty:

Uczestnicy programu poznają najważniejsze założenia metody modelowania i symulacji procesów biznesowych oraz zostaną przygotowani do posługiwania się podstawowymi konstrukcjami standardu BPMN 2.0. w zakresie pozwalającym na samodzielne modelowanie procesów biznesowych i interpretację modeli procesowych. Nabyta wiedza teoretyczna będzie ugruntowana ćwiczeniami praktycznymi, których celem jest przygotowanie uczestników do samodzielnego opracowywania koncepcji poprawy efektywności procesów, co bezpośrednio przełoży się na wzrost umiejętności uczestników.

Bezpośrednimi rezultatami projektu będzie podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności u co najmniej 80% uczestników warsztatów, którzy po ich ukończeniu będą zdolni prawidłowo identyfikować zdarzenia i czynności procesowe, samodzielnie odwzorowywać procesy w postaci poprawnych formalnie konstrukcji z wykorzystaniem elementów notacji BPMN 2.0 oraz prawidłowo interpretować modele procesowe. Poziom kompetencji uczestników będzie weryfikowany dwukrotnie, najpierw w ramach testu na “wejście” następnie na zakończeniu warsztatów, aby zweryfikować poziom osiągniętego rezultatu (źródło weryfikacji rezultatu: lista obecności, testy). Każdy z uczestników otrzyma certyfikat udziału.

W kontekście efektu długofalowego udział w warsztatach zróżnicowanej grupy osób przyczyni się do upowszechnienia wiedzy nt. cyfrowych bliźniaków procesów i ich znaczenia w poprawie efektywności i doskonalenia procesów biznesowych.

 

Korzyści:

Wartością dodaną projektu jest fakt, że dzięki otwarciu warsztatów na uczestników obcokrajowców promowana będzie polska ekspertyza na arenie międzynarodowej. W ramach projektu pojawi się możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, pomiędzy uczestnikami z różnych krajów o różnym poziomie rozwoju gospodarczego, a także transfer polskiej myśl badawczej do zagranicznych podmiotów: naukowych i biznesowych.

Cyfrowe bliźniaki - warsztaty

Projekt zakłada organizację cyklu warsztatów teoretyczno-praktycznych, przygotowujących uczestników do samodzielnego wdrażania podejścia procesowego w swoich obszarach działalności zawodowej lub naukowej.

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY