Klauzula informacyjna Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z usługą przesyłania newsletter

Stosownie do postanowień art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informujemy Państwa, że:

Administrator danych osobowych i inspektor ochrony danych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny (dalej „Łukasiewicz – PIT”) jest administratorem Państwa danych osobowych.

Z Łukasiewicz – PIT można się skontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań,
  2. telefonicznie: 61 850 48 90,
  3. przez e-mail: office@pit.lukasiewicz.gov.pl.

Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować przez e-mail: iod@pit.lukasiewicz.gov.pl w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz korzystaniem z praw, które Państwu w związku z tym przysługują.

Cel przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania Państwa danych jest przekazywanie informacji handlowych w drodze marketingu bezpośredniego (newsletter) dot. działań podejmowanych przez Łukasiewicz – PIT w zakresie jego działalności statutowej oraz tworzenie zestawień, analiz i statystyk na własne potrzeby Administratora.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

1) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – realizacja umowy dot. świadczenia usługi wysyłki newslettera,

2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy,

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tworzenie zestawień, analiz i statystyk na własne potrzeby Administratora.

Informacja o odbiorcach danych osobowych

W pewnych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym odbiorcom, w szczególności, gdy wymaga tego usługa, z której korzysta Łukasiewicz – PIT (np. usługi IT, finansowe, ubezpieczeniowe, audytowe, kurierskie i pocztowe, niszczenie i archiwizacja dokumentacji, obsługa prawna). Każde udostępnienie Państwa danych osobowych odbiorcy odbywa się zgodnie z przepisami RODO.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Standardowo nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Jeżeli jednak dochodzi do takiego przekazania, to zawsze następuje to zgodnie z przepisami RODO.

Łukasiewicz -PIT korzysta z Microsoft Office 365, co może spowodować przekazanie Państwa danych osobowych do państwa trzeciego. Regulamin korzystania z Usług Online w zakresie MS Office 365 oraz zobowiązania w odniesieniu do przetwarzania i zabezpieczania danych użytkownika oraz danych osobowych przez usługi online określa dokumentacja Microsoft, w tym w szczególności:

1) oświadczenie o ochronie prywatności – https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement;

2) umowa dotycząca usług Microsoft (Microsoft Services Agreement, MSA) – https://www.microsoft.com/pl-pl/servicesagreement/.

Microsoft 365 jest zgodny z międzynarodowymi normami dotyczącymi standardów ochrony, czego potwierdzeniem jest certyfikat ISO/IEC 27001:2005. Usługa poddawana jest ponadto regularnym audytom. Usługa posiada certyfikat zgodności swoich usług z normą ochrony danych osobowych w chmurze ISO 27018, co oznacza, że przechowywane w chmurze dane klientów nie będą wykorzystywane w celach marketingowych bez ich wiedzy.

Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania ww. celów przetwarzania. Na długość tego okresu mogą mieć wpływ również przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy o archiwizacji, tj. ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wewnętrznych obowiązujących u Administratora w zakresie tworzenia i przechowywania dokumentacji.

Państwa prawa

Osobom, których dane przetwarzamy przysługuje prawo do żądania od Łukasiewicz-PIT dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub ich przenoszenia (jeżeli podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Macie też Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W celu skorzystania z ww. praw, należy skontaktować się z Łukasiewicz – PIT, który jako administrator, w myśl przepisów RODO, każdorazowo przeanalizuje, czy zachodzą przesłanki, aby mogli Państwo skorzystać z ww. praw.

Skarga do prezesa UODO

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Obowiązek podania danych osobowych

Udostępnienie danych jest dobrowolne, ale konieczne, aby Łukasiewicz – PIT mógł zrealizować dla Państwa usługę wysyłki newslettera. Nieudostępnienie danych uniemożliwi zawarcie umowy dot. świadczenia ww. usługi.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Jako administrator Łukasiewicz – PIT nie przetwarza danych osobowych w sposób polegający na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym na profilowaniu.