Granty na granty IV

Przedsięwzięcie zostało ustanowione, aby wspierać polskie podmioty w zwiększaniu efektywności ubiegania się o granty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej, w tym pracowników tych podmiotów, zaangażowanych w opracowywanie wysokiej jakości wniosków o przyznanie tych grantów.

Wsparcie w ramach przedsięwzięcia jest skierowane do podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, czyli:

 • uczelni,
 • instytutów naukowych PAN,
 • instytutów badawczych; instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 • międzynarodowych instytutów naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium RP,
 • innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będących organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) – dla których przyznanie środków finansowych stanowiących wsparcie w ramach przedsięwzięcia, nie będzie stanowiło pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

które we wniosku projektowym złożonym na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej, innego podmiotu przez nią upoważnionego albo Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych (European Research Council) opublikowane na tzw. Portalu uczestnika w ramach bieżącej perspektywy finansowej w:

 • Programie Badawczo-Szkoleniowym Euratom (Euratom Research and Training Programme),
 • Programie Ramowym Unii Europejskiej Horyzont Europa, z uwzględnieniem projektów finansowanych w ramach Partnerstw Europejskich i misji, z wyjątkiem:
 • partnerstw współfinansowanych (Co-funded European Partnerships),
 • grantów indywidualnych w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA),
 • projektów typu KIC (Knowledge and Innovation Communities) finansowanych przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT),
 • projektów dedykowanych NCP Network.

występowały w roli:

 • koordynatora projektu zgłoszonego do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum,
 • koordynatora pakietu albo pakietów w projekcie zgłoszonym do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (WP leader),
 • samodzielnego wnioskodawcy (single applicant),
 • ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu Maria Skłodowska-Curie COFUND;
 • współkoordynatora pakietu albo pakietów w projekcie zgłoszonym do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (WP co-leader);
 • instytucji goszczącej naukowca (głównego badacza – Principal Investigator, PI) realizującego grant ERC

i uzyskały w ramach ostatecznej oceny KE ocenę na poziomie co najmniej progu Threshold, a w przypadku konkursu o grant ERC oceny na poziomie A w I etapie konkursu o grant ERC i zaproszenia do II etapu konkursu, a w przypadku konkursu ERC – Proof of Concept (PoC) – ostatecznej oceny na poziomie A.

W ramach przedsięwzięcia są finansowane:

 • koszty związane z opracowaniem wniosku projektowego, poniesione w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC, albo dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe, związane z:
 • przeprowadzeniem rozpoznania tematyki wniosku projektowego,
 • przygotowaniem, uzupełnieniem lub poprawieniem wniosku projektowego,
 • uczestnictwem wnioskodawcy w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych, związanych z opracowaniem wniosku projektowego,
 • organizacją spotkań roboczych międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (WP leader), albo zespołu projektowego, albo z uczestnictwem w takich spotkaniach;
 • jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy (według stanu na dzień złożenia wniosku), którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego, w kwocie brutto stanowiącej całkowity koszt dodatku ponoszony przez wnioskodawcę bez kosztów pośrednich.

Wniosek składa się w terminie 60 dni od dnia otrzymania ostatecznej oceny wniosku projektowego dokonanej przez KE albo zaproszenia do II etapu konkursu o grant ERC.

W przypadku wniosku projektowego, którego ocenę KE albo zaproszenie do II etapu konkursu o grant ERC w ramach programu ramowego pn. Horyzont Europa wnioskodawca otrzymał przed dniem 26 września 2022 r., wniosek składa się w terminie 60 dni od dnia rozpoczęcia przyjmowania wniosków.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Konkursy east

Wydarzenia east