Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem zamówień ogłaszanych na stronie internetowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego

Data aktualizacji dokumentu: 4 lipca 2022 r.
Zgodnie z treścią z art. 13 ust. 1 – 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, dalej zwany „Łukasiewicz-PIT”.
  Z administratorem można się z skontaktować:

  1. listownie na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań,
  2. przez e-mail: office@pit.lukasiewicz.gov.pl
  3. telefonicznie: 61 850 48 90;
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Z inspektorem możesz się kontaktować listownie na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”) lub przez e-mail: iod@pit.lukasiewicz.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz innych aktów prawnych, w tym w zakresie archiwizacji dokumentów. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, którego dotyczy dokumentacja.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane) przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Okres ten może ulec wydłużeniu gdy jest to uzasadnione przepisami prawa lub innymi obowiązkami spoczywającymi na Administratorze.
 5. Odbiorcy danych osobowych. Z uwagi, że postępowania o udzielenie zamówienia co do zasady są jawne Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i osobom, które wystąpiły o zapoznanie się z dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia mogą być podmioty z którymi Łukasiewicz-PIT zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o właściwe przepisy prawa. Łukasiewicz -PIT korzysta z Microsoft Office 365, co może spowodować przekazanie Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego. Regulamin korzystania z Usług Online w zakresie MS Office 365 oraz zobowiązania w odniesieniu do przetwarzania i zabezpieczania danych użytkownika oraz danych osobowych przez usługi online określa dokumentacja Microsoft.
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym. Niemniej jednak podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.