Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników zatrudnionych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Data aktualizacji dokumentu: 1 stycznia 2022 r.

 1. Stosownie do postanowień art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz-Poznański Instytut Technologiczny.
  Z Administratorem możesz się skontaktować w następujący sposób:
  1) listownie: ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań;
  2) telefonicznie: 61 850 48 90;
  3) przez e-mail: office@pit.lukasiewicz.gov.pl
  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz korzystaniem z praw, które Tobie w związku z tym przysługują. Z inspektorem możesz się kontaktować przez e-mail: iod@pit.lukasiewicz.gov.pl
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia przez Administratora zadań jako pracodawcy. W ramach tego celu przetwarzane będą dane osobowe w zakresie stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, spraw podatkowych, obsługi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, obsługi delegacji służbowych (w tym, obsługi samochodu służbowego/prywatnego wykorzystywanego do celów służbowych), działań o charakterze marketingowym, obsługi prawnej, audytorskiej, konsultingowej, ubezpieczeniowej, windykacyjnej, bezpieczeństwa i higiena pracy, obsługi firmowych kart płatniczych, obsługi kont firmowych, prowadzenia szkoleń, korzystania ze sprzętu służbowego i poczty elektronicznej, korzystania z bonusów i pakietów dla pracowników, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed takimi roszczeniami.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
  1) art. 6 ust. 1 lit a RODO – gdy podstawą przetwarzanie jest Twoja zgoda;
  2) art. 6 ust. 1 lit b RODO – gdy przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy o pracę;
  3) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak np. prowadzenie akt pracowniczych oraz ich archiwizacja, ewidencjonowanie czasu pracy, a także celem prowadzenia rozliczeń finansowych, w tym podatkowych;
  4) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdy przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak prowadzenie naszej działalności, działania marketingowe, ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń.
 4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Z pewnością dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania łączącej nas umowy o pracę, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych. Twoje dane osobowe będą również przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 5. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda to masz prawo ją wycofać. Cofnięcie zgody nie będzie jednak wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody.
 6. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą nasi pracownicy, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie danych (np. pracownicy HR, pracownicy BHP, informatycy oraz księgowi). Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom pomagającym nam w realizowaniu naszych obowiązków jako pracodawcy (np. realizacja usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne zapewniające sprawne zarządzanie, takie jak usługi teleinformatyczne, dostawy sprzętu, usługi kurierskie i pocztowe, realizacja obsługi prawnej, ubezpieczeniowej, audytorskiej, konsultingowej, realizacja usług niszczenia i archiwizacji dokumentacji, bonusy i pakiety dla pracowników). Twoje dane mogą być również przekazane właściwym organom państwowym (np. policja, sądy, prokuratura, ABW, CBA oraz inne publicznoprawne organy kontroli).
 7. Standardowo nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeśli jednak dochodzi do takiego przekazania to zawsze następuje to zgodnie z przepisami RODO.
 8. Łukasiewicz -PIT korzysta z Microsoft Office 365, co może spowodować przekazanie Twoich danych osobowych do państwa trzeciego. Regulamin korzystania z Usług Online w zakresie MS Office 365 oraz zobowiązania w odniesieniu do przetwarzania i zabezpieczania danych użytkownika oraz danych osobowych przez usługi online określa dokumentacja Microsoft.
 9. W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Jeśli jest to zgodne z przepisami RODO przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 11. Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wymaganym do właściwej realizacji umowy o pracę jest obowiązkowe. W zakresie realizacji pozostałych uprawnień pracowniczych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie będzie skutkował odstępstwem od realizacji tych uprawnień.
 12. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 13. Informujemy, że w naszym budynku i terenie wokół budynku został wprowadzony monitoring rejestrujący obraz dla celów bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia. Monitoring nie obejmuje jednak wszystkich pomieszczeń np. pomieszczeń sanitarnych i kuchni (stołówki). Nagrania z monitoringu przechowuje się nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia nagrania.
 14. Źródło pochodzenia danych osobowych. Dane zostały przekazane przez osoby, których dane są przetwarzane (podmiot danych) lub pozyskane przez Administratora w trakcie trwania stosunku pracy.