Ogólna klauzula informacyjna w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny (zbieranie danych od osoby, której dane dotyczą)

Data aktualizacji dokumentu: 1 stycznia 2022 r.Stosownie do postanowień art. 13 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 12 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO” informujemy, że:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny (dalej „Łukasiewicz–PIT”).

Z Łukasiewicz– PIT możesz się skontaktować:

 1. listownie: ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań
 2. telefonicznie: 61 850 48 90
 3. przez e-mail: office@pit.lukasiewicz.gov.pl

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz korzystaniem z praw, które Tobie w związku z tym przysługują. Z inspektorem możesz się kontaktować przez e-mail: iod@pit.lukasiewicz.gov.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Cel przetwarzania Twoich danych uzależniony jest od konkretnego przypadku.
Przykładowo:

 1. jeśli się z nami kontaktujesz to Twoje dane wykorzystujemy aby Tobie udzielić odpowiedzi;
 2. jeśli zawierasz z nami umowę to Twoje dane posłużą nam do przygotowania i późniejszej realizacji umowy;
 3. jeżeli jesteś uczestnikiem naszych szkoleń to Twoje dane są nam potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia tych szkoleń;
 4. jeśli przetwarzamy Twoje dane w związku realizacją projektów unijnych to robimy to w celu wypełnienia naszych obowiązków jako beneficjenta takiego projektu;
 5. jeśli jesteś naszym pracownikiem to Twoje dane wykorzystamy do realizacji naszych obowiązków jako pracodawcy.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jako administrator zawsze przetwarzamy dane osobowe w oparciu o podstawy prawne wskazane w RODO. Podstawami tymi mogą być:

 1. zgoda osoby, której dane dotyczą;
 2. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podejmowanie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innych osób fizycznych;
 5. wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. realizowanie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Jeśli przetwarzamy dane osobowe dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora to tymi interesami może być dochodzenie i egzekucja roszczeń, marketing bezpośredni oraz inne formy marketingu lub reklamy, zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego (np. przy wykorzystaniu monitoringu), informatycznego oraz sieciowego.

INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

Zdarza się, że w pewnych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe innym odbiorcom. Może się tak stać gdy wymaga tego usługa, z której korzystamy (np. usługi IT, finansowe, ubezpieczeniowe, audytowe, kurierskie i pocztowe, niszczenie i archiwizacja dokumentacji, obsługa prawna). Za każdym razem udostępnienie Twoich danych osobowych odbiorcy odbywa się w zgodzie z przepisami RODO.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Standardowo nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeśli jednak dochodzi do takiego przekazania to zawsze następuje to zgodnie z przepisami RODO.

Łukasiewicz -PIT korzysta z Microsoft Office 365, co może spowodować przekazanie Twoich danych osobowych do państwa trzeciego. Regulamin korzystania z Usług Online w zakresie MS Office 365 oraz zobowiązania w odniesieniu do przetwarzania i zabezpieczania danych użytkownika oraz danych osobowych przez usługi online określa dokumentacja Microsoft.

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu zrealizowania przez nas celu w jakim to przetwarzanie jest realizowane. Czasami okres przetwarzania wynika również z przepisów prawa.

TWOJE PRAWA

Z uwagi, że przetwarzamy Twoje dane osobowe masz prawo do żądania od nas dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami. Musisz wiedzieć, że RODO szczegółowo reguluje kiedy możesz ze swoich praw skorzystać. Jako administrator zawsze analizujemy czy zachodzą przesłanki abyś mógł skorzystać ze swoich uprawnień.

WYCOFANIE ZGODY

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody to pamiętaj, że masz prawo ja wycofać. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody.

SKARGA DO PREZESA UODO

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

W przypadkach uzasadnionych określonym celem przetwarzania podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Z tego też może wynikać Twój obowiązek podania tych danych. W pewnych sytuacjach niepodanie przez Ciebie danych osobowych może być złamaniem obowiązujących przepisów prawa lub może powodować, że nie będziemy mogli zrealizować celu w jakim przetwarzanie ma być realizowane.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Jako administrator nie przetwarzamy danych osobowych w sposób polegający na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym na profilowaniu.