Klauzula informacyjna RODO w związku z realizacją projektu „Katalogi Administracji Publicznej”

Mając na uwadze treść § 11 ust. 24 porozumienia z dnia 17 kwietnia 2020 r. nr POPC.02.02.00-00-0036/19-00 o dofinansowanie projektu „Katalogi Administracji Publicznej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zwanego dalej „Porozumieniem” Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny realizuje obowiązek informacyjny (Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020) w stosunku do każdej osoby fizycznej, której dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane do Powierzającego lub Instytucji Pośredniczącej w dowolnej formie, w toku realizacji Porozumienia oraz po jej zakończeniu.

W zależności od rodzaju danych osobowych przetwarzanych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny w związku z realizacją Porozumienia, za osoby fizyczne, wobec których powinien być zrealizowany obowiązek informacyjny mogą zostać uznani:

1) pracownicy, wolontariusze, praktykanci i stażyści reprezentujących lub wykonujących zadania na rzecz podmiotów zaangażowanych w obsługę i realizację POPC;

2) osoby wskazane do kontaktu, osoby upoważnione do podejmowania wiążących decyzji oraz inne osoby wykonujące zadania na rzecz Beneficjentów i jego partnerów;

3) uczestnicy szkoleń, konkursów, konferencji, komitetów monitorujących, grup roboczych, grup sterujących oraz spotkań informacyjnych lub promocyjnych organizowanych w ramach POPC;

4) osoby, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie, w tym w szczególności: personel projektu, uczestnicy komisji przetargowych, oferenci i wykonawcy zamówień publicznych, osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.