PYRAGRAF – Zdecentralizowana konwersja pirolityczna odpadów rolniczych i leśnych w kierunku lokalnych łańcuchów wartości o obiegu zamkniętym oraz zrównoważonego rozwoju

Flag_2colors.eps

This project has received funding from the European Union’s Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101114608.

Akronim: PYRAGRAF

Rodzaj: B+R

Data rozpoczęcia: 01.07.2023

Data zakończenia: 31.12.2027

Cel projektu:

W ramach projektu PYRAGRAF powstanie mobilna i zintegrowana jednostka demonstrująca konwersję pirolityczną pozostałości pożniwnych oraz odpadów rolniczych i leśnych w produkty o wartości dodanej. Projekt będzie dążył do wypracowania zmian w praktyce rolno-leśnej w zakresie wytwarzania dopasowanych produktów niskoemisyjnych spełniających ambitne wymagania polityk i strategii określonych przez UE.

Łukasiewicz – PIT będzie odpowiedzialny głównie za ocenę wpływu techniczno-ekonomicznego, środowiskowego i społecznego wyników projektu. Ocena będzie przeprowadzona poprzez opracowanie szczegółowej analizy techno-ekonomicznej w celu oceny wykonalności realizacji projektu, a także szczegółowego badania cyklu życia mającego na celu ocenić wpływ społeczny i środowiskowy (np. akceptację przez społeczności lokalne, emisję gazów cieplarnianych).

Zadanie będzie realizowane poprzez następujące cele szczegółowe:

  • O6.1 Ocenę wykonalności techniczno-ekonomicznej proponowanego rozwiązania pirolitycznego.
  • O6.2 Ocenę wpływu na zrównoważony rozwój środowiska poprzez analizę cyklu życia.
  • O6.3 Analizę wpływu społecznego (szczególnie na społeczności wiejskie) projektu.
  • O6.4 Optymalizację procesów biznesowych i produkcyjnych (metodologia zgodna ze standardem BPMN 2.0.).

Strona internetowa projektu: https://www.pyragraf.eu/pl/strona-gowna/

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY