System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB) – w wersji MVP” (R-5699)

Porozumienie:  nr POPC.02.02.00-00-0044/22-00 w ramach:  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.2 „Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej

Budżet UE:  z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej: 10 306 597,04 zł

 

Celem głównym projektu SOPAB (System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie) jest dostarczenie organom administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego narzędzi do sprawnej i kompleksowej obsługi wniosków w procesie inwestycyjno-budowlanym. Projekt jest odpowiedzią na zgłaszany przez urzędy brak odpowiednich rozwiązań umożliwiających obsługę obywateli w obszarze budownictwa w obiegu elektronicznym.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”.

 

Okres realizacji umowy: 01.06.2022 – 31.10.2023
Budżet projektu: 12 mln zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 10,3 mln zł

 

Rezultaty:

· Zbudowanie i wdrożenie w organach systemu SOPAB (w wersji MVP) wraz z integracją z systemami EZD PUW, EZD RP, e-Budownictwo oraz RWDZ.

Korzyści:

· Ujednolicenie i usprawnienie postępowań organów aab i nb w skali całego kraju – w obszarze inwestycyjno-budowlanym oraz cyklu życia budynku.

· Skrócenie czasu trwania postępowań i wydawania decyzji.

· Większa kontrola nad różnymi aspektami związanymi z inwestycjami budowlanymi poprzez udostępnienie danych w ramach systemu SOPAB.

· Podniesienie jakości standardu obsługi obywateli w procesie inwestycyjno-budowlanym oraz cyklu życia inwestycji.

· Zmniejszenie pracochłonności związanej z przygotowywaniem różnego rodzaju sprawozdań, w tym statystycznych, wyeliminowanie procesu ręcznego wypełniania formularzy statystycznych i jednocześnie poprawa ich jakości.

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY