RPWP.01.01.00-30-0003/18-00 – Wzmocnienie potencjału badawczego Łukasiewicz – ITD

 

W dniu 17.10.2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt.:

„Wzmocnienie potencjału badawczego Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technologii Drewna wspierającego zrównoważony rozwój budownictwa drewnianego, przemysłu drzewnego i meblarstwa”

nr RPWP.01.01.00-30-0003/18-00

w ramach:
osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”,
Działania 1.1 „Wzmocnienie infrastruktury B+R w sektorze nauki”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 5 606 340,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3 217 047,75 zł
Termin realizacji projektu: 01.03.2019 – 31.12.2021

 

Cele projektu:
Głównym celem przedmiotowego projektu jest rozwój i modernizacja infrastruktury badawczej umożliwiającej realizację pełnych badań aplikacyjnych, starzeniowych i środowiskowych w matrycy drzewnej. Projekt zakłada zakup specjalistycznego wyposażenia oraz stworzenie stanowisk badawczych, które będą spełniać standardy nowoczesnej bazy badawczej i umożliwią upowszechnienie badań i rozwój z zakresu technologii drewna w Polsce. Tym samym projekt przyczyni się do umocnienia pozycji Instytutu i wzrostu konkurencyjności Wielkopolski.

Zgodnie z celem szczegółowym działania, projekt wpłynie na zwiększenie urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej poprzez wsparcie infrastruktury B+R wraz z urządzeniami i materiałami badawczymi w jednostkach naukowych, skoncentrowanej na realizacji kluczowych potrzeb w zakresie działalności B+R w regionie wchodzących w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji.

W wyniku realizacji projektu nastąpi osiągnięcie celów pobocznych, których realizacja oznacza bezpośrednie korzyści dla Wnioskodawcy:

 • wzrost liczby realizowanych projektów badawczych,
 • zaoferowanie zupełnie nowych na rynku polskim usług w zakresie badań atestacyjnych, starzeniowych i środowiskowych dotyczących matrycy drzewnej,
 • poprawa zaplecza technicznego i technologicznego Łukasiewicz – ITD dzięki nowej infrastrukturze badawczej,
 • organizacja stanowisk badawczych w sposób umożliwiający pracę także osobom niepełnosprawnym,
 • rozwój intelektualny kadry poprzez przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
 • wzrost potencjału innowacyjnego i badawczego Łukasiewicz – ITD,
 • umocnienie pozycji Łukasiewicz – ITD w kraju jako specjalistycznego i zaawansowanego technologicznie laboratorium,
 • wzrost konkurencyjności Wielkopolski i jej znaczenia w kraju i na arenie międzynarodowej w zakresie technologii drewna,
 • pozyskanie nowych klientów oraz rozszerzenie działalności na nowe rynki zbytu, w tym rynki zagraniczne,
 • wzrost przychodów z usług laboratoryjnych i zwiększenie liczby partnerów biznesowych.

 

Planowane efekty:
W ramach projektu zostaną zakupione następujące zestawy urządzeń:

 • Wielofunkcyjny zestaw urządzeń do wytwarzania i atestacji drewnianych i drewnopochodnych elementów stosowanych w budownictwie drewnianym:
 1. Wielofunkcyjne stanowisko do badań wytrzymałościowych;
 2. Stanowisko do badań reakcji na ogień metodą SBI;
 3. Urządzenie do preparacji cząstek lignocelulozowych.
 • Stanowisko do przyśpieszonych badań starzeniowych:
 1. Komora klimatyczna z szybkimi zmianami temperatury z niezbędnym wyposażeniem;
 2. Komora mgły solnej z modułem suszenia gorącym powietrzem z niezbędnym wyposażeniem.
 • Zestaw urządzeń do badań środowiskowych
 1. Chromatograf cieczowy (UHPLC) z detektorem fluorescencyjnym (FLD), detektorem UV-Vis z matrycą diodową oraz detektorem wyładowań koronowych wraz z niezbędnym wyposażeniem;
 2. Analizator rtęci wraz z niezbędnym wyposażeniem;
 3. Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym (GC-MS) wraz z niezbędnym wyposażeniem;
 4. Chromatograf gazowy z detektorem wychwytu elektronów (GC-ECD) wraz z niezbędnym wyposażeniem.

 

Rezultaty projektu, dzięki planowanej współpracy nauki i biznesu, przyczynią się do rozwoju branż komplementarnych z branżą Wnioskodawcy.

Projekt przyczyni się także do realizacji następujących wskaźników:

 • Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej – 13.
 • Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej – 8.
 • Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej – 19.

 

Harmonogram projektu:
Zadanie 1. Modernizacja infrastruktury ITD część gospodarcza
Projekt składa się z części gospodarczej i niegospodarczej, w związku z czym inwestycja będzie realizowana w ramach dwóch zadań. Oba zadania są zbieżne pod względem zakresu prac. Cała powstała w projekcie infrastruktura będzie jednocześnie wykorzystywana w działalności gospodarczej i niegospodarczej.

Zadanie pierwsze dotyczy części gospodarczej projektu, która pokrywa wykorzystanie powstałej w projekcie infrastruktury w 41%. Zadanie pierwsze składa się z dwóch etapów, które są konieczne do realizacji projektu.

I Etap (2019-2020)
Przystosowanie pomieszczeń i zakup następującej infrastruktury badawczej:

 • Urządzenie do preparacji cząstek lignocelulozowych;
 • Komora klimatyczna z szybkimi zmianami temperatury z niezbędnym wyposażeniem;
 • Komora mgły solnej z modułem suszenia gorącym powietrzem z niezbędnym wyposażeniem;
 • Zestaw aparaturowy: chromatograf cieczowy UHPLC z detektorem fluorescencyjnym (FLD) oraz detektorem wyładowań koronowych wraz z niezbędnym wyposażeniem;
 • Analizator rtęci wraz z niezbędnym wyposażeniem;
 • Chromatograf gazowy z detektorem wychwytu elektronów (GC-ECD) wraz z niezbędnym wyposażeniem.

II Etap (2020-2021)
Przystosowanie pomieszczeń i zakup następującej infrastruktury badawczej:

 • Wielofunkcyjne stanowisko do badań wytrzymałościowych;
 • Stanowisko do badań reakcji na ogień metodą SBI;
 • Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym (GC-MS) wraz z niezbędnym wyposażeniem.

W ramach poszczególnych etapów będą prowadzone prace przystosowawcze przestrzeni laboratoryjnej, w której umieszczona zostanie nabywana aparatura.

Zakup potrzebnego sprzętu będzie realizowany w trybie przetargów zgodnie z obowiązującymi Wnioskodawcę przepisami.

Zadanie 2. Modernizacja infrastruktury ITD część niegospodarcza
Projekt składa się z części gospodarczej i niegospodarczej, w związku z czym inwestycja będzie realizowana w ramach dwóch zadań. Oba zadania są zbieżne pod względem zakresu prac. Cała powstała w projekcie infrastruktura będzie jednocześnie wykorzystywana w działalności gospodarczej i niegospodarczej.

Zadanie drugie dotyczy części niegospodarczej projektu, która pokrywa wykorzystanie powstałej w projekcie infrastruktury w 59%. Zadanie drugie składa się z dwóch etapów, które są konieczne do realizacji projektu.

I Etap (2019-2020)
Przystosowanie pomieszczeń i zakup następującej infrastruktury badawczej:

 • Urządzenie do preparacji cząstek lignocelulozowych;
 • Komora klimatyczna z szybkimi zmianami temperatury z niezbędnym wyposażeniem;
 • Komora mgły solnej z modułem suszenia gorącym powietrzem z niezbędnym wyposażeniem;
 • Zestaw aparaturowy: chromatograf cieczowy UHPLC z detektorem fluorescencyjnym (FLD) oraz detektorem wyładowań koronowych wraz z niezbędnym wyposażeniem;
 • Analizator rtęci wraz z niezbędnym wyposażeniem;
 • Chromatograf gazowy z detektorem wychwytu elektronów (GC-ECD) wraz z niezbędnym wyposażeniem.

II Etap (2020-2021)
Przystosowanie pomieszczeń i zakup następującej infrastruktury badawczej:

 • Wielofunkcyjne stanowisko do badań wytrzymałościowych;
 • Stanowisko do badań reakcji na ogień metodą SBI;
 • Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym (GC-MS) wraz z niezbędnym wyposażeniem.

W ramach poszczególnych etapów będą prowadzone prace przystosowawcze przestrzeni laboratoryjnej, w której umieszczona zostanie nabywana aparatura.

Zakup potrzebnego sprzętu będzie realizowany w trybie przetargów zgodnie z obowiązującymi Wnioskodawcę przepisami.


Kierownik Projektu
dr hab. inż. Maria Władyka-Przybylak
+48 61 849 24 01
maria.przybylak@itd.lukasiewicz.gov.pl

 

Kierownik Merytoryczny:
dr hab. inż. Jadwiga Zabielska-Matejuk
+48 61 849 24 57
jadwiga.matejuk@itd.lukasiewicz.gov.pl

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY