POIG.01.01.01-30-022/08 – Foresight w drzewnictwie

Projekt nr POIG.01.01.01-30-022/08 pt.: „Foresight w drzewnictwie – scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku”

Instytut Technologii Drewna w Poznaniu uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu nr POIG.01.01.01-30-022/08 pt.:

„Foresight w drzewnictwie – scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku”

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013:
Priorytet 1
Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.1
Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 1.1.1
Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight

Termin realizacji projektu:
1 czerwca 2009 roku – 31 stycznia 2011 roku

Celem Projektu była identyfikacja priorytetowych dla rozwoju i wzrostu innowacyjności polskiego sektora drzewnego kierunków badań naukowych i prac rozwojowych w perspektywie czasowej do 2020 roku, z wykorzystaniem metody foresight.

W wyniku Projektu możliwe będzie także:

 • zwiększenie świadomości sfery nauki i b+r oraz praktyki gospodarczej w drzewnictwie dotyczącej szczególnej roli badań naukowych w podnoszeniu innowacyjności i konkurencyjności drzewnictwa, a ostatecznie – poziomu życia społeczeństwa,
 • ułatwienie transferu i adaptacji do warunków funkcjonowania polskiej nauki o drzewnictwie oraz producentów sektora drzewnego – nowych i przewidywanych w Europie i na świecie kierunków badań naukowych,
 • optymalne wykorzystanie wiedzy i umiejętności kadry naukowo-badawczej oraz zasobów technicznych podmiotów sfery b+r w drzewnictwie dla innowacyjnego rozwoju sektora drzewnego w Polsce.

Projekt stworzył „wizję przyszłości” badań naukowych w drzewnictwie w Polsce do 2020 roku, najkorzystniejszych dla wzrostu innowacyjności i konkurencyjności sektora drzewnego na rynku krajowym i międzynarodowym, uwzględniających przy tym społeczne aspekty tego rozwoju.

Zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Projekt „Foresight w drzewnictwie” miał charakter technologiczny, w aspekcie podmiotowym był to foresight branżowy i miał zasięg ogólnokrajowy.

W Projekcie przewidziano realizację działań zmierzających do:

 • zdefiniowania roli i zadań sfery b+r dla innowacyjnego rozwoju sektora drzewnego do 2020 roku,
 • określenia uwarunkowań trwałości więzi między sferą b+r a przedsiębiorstwami drzewnymi,
 • wskazania kluczowych przesłanek postępu naukowego w drzewnictwie w Europie (i na świecie),
 • opracowania scenariuszy rozwoju badań naukowych w drzewnictwie w Polsce do 2020 roku,
 • określenia charakteru i zakresu wpływu przewidywanego rozwoju badań naukowych w drzewnictwie na innowacyjny rozwój sektora drzewnego.

Projekt obejmował sześć głównych zadań badawczych, układających się w logiczny tok postępowania, a ich wyniki były kamieniami milowymi realizacji Projektu. Dla osiągnięcia celów tych zadań zostały zastosowane zróżnicowane metody foresightu, oparte głównie na wiedzy eksperckiej oraz elementy metod o charakterze ilościowym. Została przy tym wykorzystana elastyczność foresightu, pozwalająca na stosowanie w badaniach różnych metod i ich łączenie w zależności od specyfiki analizowanego zagadnienia.

Zadania te to:

1. Ocena stanu innowacyjności sektora drzewnego w Polsce »

2. Diagnoza sfery badawczo-rozwojowej w drzewnictwie w Polsce »

3. Ocena dotychczas zidentyfikowanych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych w drzewnictwie w Polsce »

4. Kluczowe przesłanki postępu naukowego w drzewnictwie w Europie i na świecie »

5. Identyfikacja priorytetowych kierunków badań naukowych w drzewnictwie w Polsce do 2020 roku »

6. Określenie wpływu przewidywanego rozwoju nauki w drzewnictwie na innowacyjny rozwój sektora drzewnego w Polsce do 2020 roku »

Badania prowadzone w Projekcie miały charakter interdyscyplinarny, przy czym koncentrowały się na obszarach badawczych szczególnie ważnych dla przyszłego rozwoju nauki i sektora drzewnego, takich jak:

 • mechaniczny przerób drewna,
 • kompozyty drzewne,
 • celulozownictwo i papiernictwo,
 • ochrona środowiska i bezpieczeństwo,
 • ochrona drewna,
 • ekonomika drzewnictwa (i aspekty społeczne),
 • bioenergia.

W analizie kierunków rozwoju badań naukowych i prac rozwojowych w drzewnictwie uwzględnione zostało przy tym wzajemne oddziaływanie i „nakładanie się” tych obszarów. Uwaga badawcza była skoncentrowana zarówno na wytypowanych do analiz obszarach, jak i na sektorze drzewnym jako całości. Ze względu na istotne zróżnicowanie poszczególnych branż drzewnych rozpatrywany był również układ branżowy sektora drzewnego.

W Projekcie zorganizowane zostały:

Efektem Projektu są szeroko upowszechnione:

 • 4 raporty z wynikami badań z poszczególnych zadań,
 • 5 raportów z wynikami Projektu o charakterze przekrojowym (obszary badawcze, podstawowe branże sektora drzewnego),
 • 1 raport zawierający prognozowane scenariusze rozwoju badań naukowych i prac rozwojowych w drzewnictwie do 2020 roku,
 • 1 dokument strategiczny prezentujący całość Projektu,
 • baza ekspertów z dziedziny drzewnictwa ».

 

KIEROWNIK PROJEKTU:
prof. dr hab. Ewa Ratajczak
+48 61 849 24 48
ewa.ratajczak@itd.lukasiewicz.gov.pl

 

KONTAKT:
mgr Gabriela Bidzińska
+48 61 849 24 42
gabriela.bidzinska@itd.lukasiewicz.gov.pl

Skontaktuj się z nami