POIG.02.03.00-00-014/09 – Dostosowanie infrastruktury informatycznej

Projekt inwestycyjny nr POIG.02.03.00-00-014/09 pt.: „Dostosowanie infrastruktury informatycznej dla efektywnego wykorzystania potencjału badawczego i intelektualnego ITD w Poznaniu”

Instytut Technologii Drewna w Poznaniu uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu nr POIG.02.03.00-00-014/09 pt.:

„Dostosowanie infrastruktury informatycznej dla efektywnego wykorzystania potencjału badawczego  i intelektualnego ITD w Poznaniu”

Projekt zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013:
Priorytet 2
Infrastruktura sfery B+R
Działanie 2.3
Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki
Poddziałanie 2.3.1
Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki
Poddziałanie 2.3.2
Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej

Termin realizacji projektu:
1 października 2009 roku – 30 czerwca 2013 roku

Celem ogólnym Projektu był wzrost konkurencyjności In­stytutu Technologii Drewna poprzez modernizację infrastruktury informatycznej i umożliwienie prowa­dzenia nowoczesnych prac badawczo-rozwojowych, które wpłyną na podniesienie jakości, atrakcyjności i innowacyjności usług świadczonych przez Instytut dla podmiotów w kraju i za granicą.

Celami szczegółowymi Projektu były:

  1. Zaopatrzenie ITD w specjalistyczne oprogramowanie, które pozwoli na opracowanie nowych i rozwój istniejących baz danych
  2. Stworze­nie nowoczesnej serwerowni i wyposażenie jej w serwery spełniające wymagania nowoczesnych sieci kom­puterowych
  3. Zwiększenie przepustowości utworzonych sieci teleinformatycznych

Realizacja Projektu pośrednio przyczyni się do lepszego, nowocze­snego wykorzystania jednego z najważniejszych krajowych zasobów odnawialnych, jakim jest drewno. Przewiduje się, że wykonanie Projektu pośrednio wpłynie również na zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki przemysłu drzewnego i meblarskiego w rynku krajowym i międzynarodowym poprzez spodziewane wpro­wadzenie do stosowania nowych produktów i technologii.

 

Kierownik Projektu
mgr Anna Gałecka
+48 61 849 24 65
anna.galecka@itd.lukasiewicz.gov.pl

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY