Obszar Technologii Drewna

Łukasiewicz – PIT realizuje prace i projekty badawczo-rozwojowe w obszarze drzewnictwa oraz w sposób kompleksowy zajmuje się zagadnieniami przerobu drewna, jego zastosowania i tworzenia nowych kompozytów opartych na tym surowcu. Prowadzi badania zmierzające do wytworzenia nowoczesnych materiałów, udoskonalania technologii produkcji i technik obróbki, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju polskiego sektora drzewnego oraz jego konkurencyjności na rynku międzynarodowym.

Wysoko kwalifikowana kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna, doskonała baza lokalowa z nowoczesnym wyposażeniem aparaturowym i realizowane prace badawcze nadają Instytutowi rangę doskonałego zaplecza naukowo-badawczego przemysłu drzewnego i meblarskiego oraz pozwalają na budowanie szerokiej oferty badań i usług w zakresie:

 • technicznych i technologicznych zagadnień przerobu surowca drzewnego w całym łańcuchu las-drewno-produkt,
 • innowacyjnych aplikacji drewna w budownictwie, meblarstwie i przemyśle opakowań drewnianych,
 • nadzorowania podmiotów produkujących drzewne materiały opakowaniowe oraz upoważniania ich do znakowania tych materiałów wg standardu FAO/IPPC/ISPM 15 (Krajowy Wykaz Kodów Producentów Drzewnych Materiałów Opakowaniowych według Standardu FAO/IPPC/ISPM15),
 • opracowywania nowych i optymalizacji znanych technologii produkcji tworzyw drzewnych i kompozytów z konwencjonalnych oraz alternatywnych surowców lignocelulozowych,
 • zapewniania jakości tworzyw drewnopochodnych, m.in. w zakresie higieniczności płyt drewnopochodnych i wymagań technicznych,
 • uszlachetniania/modyfikacji powierzchni drewna i/lub materiałów drewnopochodnych,
 • ochrony środowiska, ochrony i palności drewna oraz jakości powietrza wewnętrznego w aspekcie emisji lotnych związków organicznych i formaldehydu z materiałów i wyrobów drzewnych,
 • gospodarki o obiegu zamkniętym, oceny wpływu na środowisko oraz analizy cyklu życia (Life Cycle Assessment – LCA),
 • chemicznego przerobu drewna i innych rodzajów biomasy roślinnej,
 • innowacyjnych rozwiązań w zakresie energii odnawialnej otrzymywanej z biomasy roślinnej, utylizacji i recyklingu odpadów drzewnych i drewna poużytkowego,
 • ekonomicznych, organizacyjnych i technologicznych aspektów strategii rozwojowych sektora leśno-drzewnego.

W Łukasiewicz – PIT funkcjonuje akredytowane Laboratorium Badania Drewna, Materiałów Drewnopochodnych, Opakowań, Mebli i Konstrukcji (certyfikat akredytacji AB 088), w którym wdrożony został System Zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. System ten podlega ciągłemu doskonaleniu pod nadzorem Polskiego Centrum Akredytacji.

Zakres akredytacji obejmuje wykonywanie badań:

 • fizycznych i mechanicznych,
 • chemicznych,
 • mebli,
 • jakości powietrza,
 • konserwacji i ochrony drewna oraz materiałów drewnopochodnych,
 • powierzchni,
 • palności,
 • biopaliw stałych.

W strukturze Łukasiewicz – PIT znajduje się także jednostka certyfikująca (certyfikat akredytacji AC 098) wyroby przemysłu drzewnego, meble, wyroby budowlane, a także  tworzywa drzewne na zgodność z wymaganiami California Air Resources Board (CARB) oraz Environmental Protection Agency (EPA).

Poprzez wdrażanie do praktyki wyników badań w postaci innowacyjnych, energooszczędnych, korzystnych dla środowiska  i podnoszących jakość życia społeczeństwa materiałów wykorzystujących zarówno surowiec drzewny, jak i odpady drzewne, eksperci Łukasiewicz – PIT dążą do wykreowania nowoczesnego sektora drzewnego spełniającego wymagania społeczeństwa XXI wieku.

Skontaktuj się z nami