Innowacyjne stanowisko do gazodynamicznego natryskiwania warstw na zimno z proszków metalicznych i ceramicznych w Instytucie Obróbki Plastycznej

Finansowanie: Wielkopolski Regionalny Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Priorytet 1, Działanie 1.2. współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

RPWP.01.02.00-30-0004/17

Okres realizacji: 01.09.2018 – 31.12.2019

Wartość projektu: 1 060 846,00 zł

Wartość dofinansowania z UE: 688 650,00 zł

 

Celem projektu jest budowa innowacyjnego i unikatowego stanowiska do gazodynamicznego natryskiwania na zimno warstw z proszków metalicznych i ceramicznych przeznaczonych na potrzeby nieustannie rozwijającego się przemysłu oraz medycyny. Ponadto, przeprowadzone zostaną prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowania innowacyjnej technologii nakładania powłok hydroksyapatytowych z udziałem nanocząstek miedzi na potrzeby medycyny oraz regeneracji licznych narzędzi stosowanych w przemyśle. Realizacja projektu spowoduje podniesienie poziomu innowacyjności prowadzonych badań naukowych oraz przyczyni się do poszerzenia oferty usługowej w zakresie nowych technologii. Planuje się także dokonanie zgłoszenia patentowego.

Dotychczas, w ramach projektu zaprojektowano i wykonano unikalne stanowisko do gazodynamicznego natryskiwania warstw na zimno. Prototypowe stanowisko składa się z komory próżniowej z pompą próżniową i oprzyrządowaniem, urządzeniem do natryskiwania proszków ceramicznych i metalicznych, zautomatyzowanego stolik x-y-z, układu podawania gazów, komory do mieszania proszków, komory rękawicowej, urządzenia do grzania indukcyjnego oraz urządzenia do czyszczenia filtrów i odzysku proszku opartego o system ultradźwięków. W ramach prac badawczych przeprowadzono próby mające na celu opracowanie metodyki nakładania powłok hydroksyapatytowych z nanocząsteczkami miedzi oraz procesu spiekania nałożonych powłok. Dla otrzymanych powłok wykonano strukturalną analizę fazową z wykorzystaniem dyfraktometru rentgenowskiego oraz badania mikrostruktury z wykorzystaniem transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Określona została grubość nałożonych powłok za pomocą mikroskopii świetlnej. Ponadto przeprowadzono badania właściwości bakteriobójczych dla otrzymanych powłok hydroksyapatytowych z nanocząsteczkami miedzi dla dwóch wybranych szczepów bakterii: Staphylococcus Epidermidis ATCC®35984™ oraz Pseudomonas Aeruginosa ATCC®700829™.

Plakat

WSZYSTKIE AKTUALNE PROJEKTY