Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem kreozotowym na terenie Nasycalni Podkładów S.A. w Koźminie Wielkopolskim – BIOREM

 

Instytut Technologii Drewna w Poznaniu uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu nr POIR.04.01.02-00-0057/17-00  pt.:

 „Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem kreozotowym na terenie Nasycalni Podkładów Spółka Akcyjna w Koźminie Wielkopolskim” (BIOREM)

 

w ramach:
Działania 4.1
Badania naukowe i prace rozwojowe
Poddziałanie 4.1.2
Regionalne agendy naukowo-badawcze

Czas realizacji projektu: lata 2018-2021

Wartość Projektu: 1 129 224,52 PLN
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 920 997,22 PLN

 

Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe:
Instytut Technologii Drewna – lider konsorcjum
Politechnika Łódzka
Politechnika Poznańska
Nasycalnia Podkładów Kolejowych Spółka Akcyjna w Koźminie Wielkopolskim

 

Cel Projektu
Celem projektu jest stworzenie nowatorskiej technologii bioremediacyjnej dla gruntów skażonych olejem kreozotowym na terenie Nasycalni Podkładów S.A. w Koźminie Wielkopolskim. Opracowanie nowatorskiej technologii bioremediacji, łączącej bioaugmentację, biostymulację i bioremediację enzymatyczną, umożliwi oczyszczenie terenu do poziomu wymaganego standardami jakości gleby, określonymi w Rozporządzeniu MŚ (Dz. U. z 2002 r. Nr 165 poz. 1359). Jednym z głównych atutów proponowanej technologii są: prostota, niskie koszty instalacji oraz łatwość kontroli przebiegu procesu biodegradacji. Celem nadrzędnym jest to by oczyszczanie odbywało się w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do naturalnych, bez wprowadzania do układu czynników stanowiących dodatkowe zagrożenie. Proponowanym rozwiązaniem zainteresowane będą firmy zajmujące się nasycaniem olejem kreozotowym podkładów kolejowych oraz innych elementów drewnianych, firmy zajmujące się produkcją i składowaniem oleju kreozotowego, firmy zajmujące się składowaniem produktów drewnianych impregnowanych olejem kreozotowym oraz firmy zajmujące się rekultywacją terenów poprzemysłowych.
Zadania
Harmonogram zadań zakłada dziesięć etapów przypisanych do wspólnie działających jednostek naukowych: Instytutu Technologii Drewna, Politechniki Łódzkiej i Politechniki Poznańskiej, posiadających wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu problemów mikrobiologicznych, biochemicznych i technologicznych obejmujących bioremediację środowiska glebowego.

Etapy obejmują następujące badania przemysłowe i prace rozwojowe:

  1. Etap – Analizy jakościowe i ilościowe składu zanieczyszczenia w glebie skażonej olejem kreozotowym.
  2. Etap – Izolacja i charakterystyka mikroorganizmów z terenów zanieczyszczonych olejem kreozotowym.
  3. Etap – Analizy biochemiczne miejsca skażenia.
  4. Etap – Skrining grzybowych preparatów enzymatycznych, dobór biopreparatów.
  5. Etap – Opracowanie nowoczesnej technologii bioremediacji skażonego terenu.
  6. Etap – Pilotażowa bioremediacja w warunkach laboratoryjnych, obejmująca różne warianty rozwiązań bioremediacyjnych.
  7. Etap – Badania terenowe bioremediacji gruntów zanieczyszczonych kreozotem na terenie Nasycalni Podkładów S.A. (badania w skali ćwierćtechnicznej i testy w skali technicznej – obszar 818 m2)
  8. Etap – Monitorowanie parametrów biochemicznych i mikrobiologicznych podczas procesu oczyszczania gruntu skażonego olejem kreozotowym.
  9. Etap – Nadzór merytoryczny i technologiczny nad produkcją biopreparatów w Parku Technologicznym i pracami polowymi na terenie Nasycalni.
  10. Etap – Badania zmian zawartości oleju kreozotowego w zanieczyszczonym gruncie na terenie Nasycalni po 12 miesiącach oczyszczania – ocena skuteczności opracowanej technologii bioremediacji.

W wyniku wykonanych  badań w skali ćwierćtechnicznej na terenie Nasycalni Podkładów S.A. w Wielkopolsce w terminie maj-sierpień 2020 r., osiągnięto wysoką efektywność bioremediacyjną rozkładu sumy WWA w zanieczyszczonym gruncie olejem kreozotowym, na poziomie 66,5% do 81,7%. Z trzech wariantów bioremediacyjnych wybrano najbardziej efektywny, który zastosowano w październiku 2020 r. do oczyszczania gruntu Nasycalni. W zbiornikach Mauzera przygotowano 750 L biopreparatu, którym zainokulowano 380 m2 powierzchni zanieczyszczonego gruntu. Na starcie prac terenowych (5 października 2020) i po miesiącu (2 listopada 2020) pobrano próbki gruntu dla sprawdzenia poziomu zanieczyszczenia (analizy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych zawartych w glebie). Rozpoczęte prace remediacyjne w skali technicznej oczyszczania  całości gruntu zaplanowanego w projekcie BIOREM (818 m2) potrwają do września 2021 roku.

Kierownik Projektu:
dr hab. inż. Jadwiga Zabielska-Matejuk
+48 61 849 24 57
jadwiga.matejuk@itd.lukasiewicz.gov.pl

 

Galeria

Fot. Mateusz Sydow, Jadwiga Zabielska-Matejuk

Skontaktuj się z nami