Ochrona Środowiska i Ochrona Drewna

Niezabezpieczone drewno z upływem czasu ulega naturalnym procesom rozkładu wywoływanym przez mikroorganizmy – głównie grzyby. Celem podniesienia trwałości drewna stosowane są środki ochronne, które pozwalają wydłużyć czas jego eksploatacji. Środki takie (np. olej kreozotowy) wykazują jednak pewną toksyczność i mogą stanowić zagrożenie dla środowiska. Dlatego konieczne jest tworzenie nowych technologii pozwalających usuwać tego typu substancje ze zużytego drewna oraz środowiska glebowego/wodnego. W tym aspekcie z pomocą przychodzi biotechnologia środowiskowa, która wykorzystuje potencjał metaboliczny wyspecjalizowanych w biodegradacji mikroorganizmów. Ochrona środowiska to również działania prewencyjne, mające na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu produktów, technologii i procesów na naszą planetę. Wykorzystując ocenę cyklu życia (LCA) lub ślad węglowy (carbon footprint) jesteśmy w stanie wyselekcjonować rozwiązania o możliwie najniższym wpływie na środowisko.

 

Dbając o środowisko, musimy również mieć na uwadze jakość powietrza, którym oddychamy. Emisja lotnych związków organicznych (w tym formaldehydu) z mebli może wpływać na nasze zdrowie. Dlatego tak istotne jest wytwarzanie produktów, które emitują do powietrza minimalne ilości szkodliwych związków chemicznych. Ochrona drewna to również zwiększenie odporność ogniowej bazujących na tym surowcu wyrobów budowlanych oraz podłóg. Opracowanie rozwiązań umożliwiających uzyskanie wysokiej klasy reakcji na ogień wymaga doświadczenia i doboru odpowiednich rozwiązań technologicznych oraz środków ochronnych.

W tym obszarze zajmujemy się: 

 • opracowywaniem rozwiązań ukierunkowanych na ochronę środowiska i poprawę jego stanu;

 • przeprowadzaniem analiz wpływu danego produktu lub technologii na środowisko, obliczeniami śladu węglowego oraz analiz cyklu życia (LCA);

 • badaniami nad utylizacją odpadów niebezpiecznych w sposób niezagrażający człowiekowi i środowisku;

 • badaniami nad odpadami drzewnymi powstającymi w przemyśle drzewnym; meblarskim oraz budowlanym oraz oceną możliwości ich zagospodarowania ze szczególnym uwzględnieniem recyklingu;

 • badaniami nad biodegradacją substancji niebezpiecznych w matrycach wodnych i glebowych, bioremediacją gruntów i rekultywacją środowiska;

 • badaniami nad zwiększeniem trwałości drewna i materiałów drewnopochodnych w kontakcie z czynnikami biotycznymi – grzybami oraz pleśniami;

 • badaniami nad proekologicznymi środkami ochrony drewna o skutecznym działaniu i małej toksyczności dla środowiska;

 • badaniami nad zwiększeniem trwałości drewna i materiałów drewnopochodnych w kontakcie z ogniem i innymi czynnikami abiotycznymi;

 • oceną i klasyfikacją płyt drewnopochodnych oraz mebli i pod kątem emisji formaldehydu z uwzględnieniem wymogów obowiązujących w krajach europejskich i w USA (badania w ramach certyfikacji CARB i EPA);

 • badaniami jakości powietrza wewnętrznego pod kątem emisji lotnych związków organicznych (VOC) i aldehydów z materiałów budowlanych, tworzyw drzewnych i mebli z uwzględnieniem wymagań emisyjnych obowiązujących w krajach europejskich;

 • współpracą z producentami tworzyw drzewnych w zakresie procedur kontroli emisji szkodliwych związków organicznych z produktów wprowadzanych na rynek krajowy i zagraniczny.

Oferujemy:

 • badania skuteczności środków ochrony drewna w kontakcie z grzybami rozkładającymi (rozkład biały, rozkład brunatny, rozkład szary) oraz grzybami pleśniowymi, badania agresywności korozyjnej środków ochrony drewna;

 • oznaczenia wnikania i retencji oleju kreozotowego w nasyconym drewnie (m.in. w podkładach kolejowych);

 • oznaczenia zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w oleju kreozotowym oraz zabezpieczonym drewnie (w tym poużytkowym), oznaczenia zawartości pentachlorofenolu (PCP) oraz lindanu w drewnie i w płytach drewnopochodnych;

 • określanie jakości impregnacji drewna (m.in. przesycenie przekroju, ilość środka ochronnego w drewnie);

 • ocenę zagrzybienia drewna (ocena mikologiczna z użyciem mikroskopu);

 • badania palności wyrobów budowlanych oraz posadzek (badania reakcji na ogień dla klas B-F);

 • klasyfikację wyrobów w odniesieniu do reakcji na ogień na podstawie wykonanych badań;

 • badania zapalności materacy, materiałów tapicerskich oraz mebli i układów tapicerskich;

 • badania właściwości fizykochemicznych klejowych żywic aminowych i fenolowych, oznaczenia zawartości wolnego formaldehydu w polikondensatach aminowych;

 • badania emisji formaldehydu z płyt drewnopochodnych i mebli metodą komorową (w komorach mało – i wielkogabarytowych);

 • badania emisji lotnych związków organicznych z materiałów budowlanych i wyposażenia metodą komorową.

W ramach naszej działalności oferujemy również badania akredytowane wykonywane w ramach akredytacji PCA: AB 053 – badania palności, badania jakości powietrza wewnętrznego oraz badania konserwacji i ochrona drewna oraz materiałów drewnopochodnych.

Zobacz też ofertę innych badań Centrum Badań Laboratoryjnych
Sprawdź

dr inż. Mateusz Sydow

Tel.: +48 61 8492421
E-mail: mateusz.sydow@pit.lukasiewicz.gov.pl